مقاله بررسی وضعیت سواد رسانه ای دانشجویان خراسان شمالی در جامعه اطلاعاتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت سواد رسانه ای دانشجویان خراسان شمالی در جامعه اطلاعاتی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد رسانه ای
مقاله جامعه اطلاعاتی
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله دانشجویان
مقاله رسانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: امیرپور مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی وضعیت سواد رسانه ای دانشجویان خراسان شمالی در جامعه اطلاعاتی است. جهت تبیین وضعیت سواد رسانه ای از تئوری های کاشت، استفاده و خشنودی و شکاف آگاهی استفاده شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و تکنیک پرسشنامه ای بر روی ۳۱۷ نفر از دانشجویان در دانشگاه های خراسان شمالی صوررت گرفته است. روش نمونه گیری، طبقه ای متناسب با حجم بوده است. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین میزان استفاده از رسانه، سرمایه فرهنگی و تحصیلات والدین با میزان سواد رسانه ای دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. آزمون تفاوت میانگین ها نشان داد که بین جنس، وضعیت تاهل، سن، میزان درآمد خانوادگی با میزان سواد رسانه ای دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد اما تفاوت میانگین سواد رسانه ای در بین گروه های تحصیلی معنادار می باشد و بر اساس یافته های تحقیق دانشجویان خراسان شمالی از لحاظ سطح سواد رسانه ای در حد متوسطی می باشند.