مقاله بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه یک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه یک
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد اطلاعاتی
مقاله فن آوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله اعضای هیات علمی
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: همتی ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق، با هدف بررسی میزان سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه یک، به منظور ارایه راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود این مهارت اجرا شده است. در این راستا، مهارت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات اعضای هیات علمی با در نظر گرفتن شاخص های ICCS و ICDL مورد ارزیابی قرار گرفت. هم چنین در مورد میزان آشنایی و مهارت آنها در استفاده از پایگاه های اطلاع رسانی تحقیق به عمل آمد. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری، متشکل از ۲۱۳۱ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه یک در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ می باشد. حجم نمونه مورد بررسی براساس جدول مورگان ۳۲۵ نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، از بین واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی به صورت تصادفی تعدادی از دانشگاه ها انتخاب و استادان آن واحدها مورد ارزیابی قرار گرفته اند. ابزار گردآوری داده ها، یک پرسش نامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت می باشد که جهت تعیین روایی آن از نظر متخصصان و صاحب نظران استفاده شده است و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ۰٫۸۳۴ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون پارامتری t تک نمونه ای و تحلیل واریانس یک طرفه در سطح معناداری ۰٫۰۵) صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی در شاخص ICCS در سطح متوسط و در شاخص ICDL در سطح بالای متوسط می باشد. هم چنین، میزان آشنایی و مهارت اعضای هیات علمی در استفاده از پایگاه های اطلاع رسانی، کمتر از متوسط می باشد.