مقاله بررسی وضعیت سوء مصرف ترامادول و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سه مرکز آموزش عالی شهر همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت سوء مصرف ترامادول و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سه مرکز آموزش عالی شهر همدان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترامادول
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: بشیریان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: براتی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه ای سیدمحمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: در حال حاضر سوء مصرف داروهای تجویزی در کشور رو به افزایش بوده و ترامادول نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. سوء مصرف ترامادول می تواند شامل طیف گسترده ای از رفتارهای غیر قانونی و مخاطره آمیز باشد؛ بنابراین، نیاز به درک وضعیت سوء مصرف ترامادول در بین دانشجویان ضروری به نظر می رسد. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سوء مصرف ترامادول و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان سه مرکز آموزش عالی شهر همدان انجام شده است.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی ۴۰۰ نفر از دانشجویان شهر همدان در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه خود ساخته انجام شد. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون مجذور کای و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: ۵۰ نفر (۱۲٫۵ درصد) از دانشجویان سوء مصرف ترامادول را حداقل یکبار در طول عمر گزارش نمودند. مصرف ترامادول در سال جاری و یک ماه گذشته به ترتیب ۱۱ و ۹٫۵ درصد گزارش شد. رابطه معنی داری بین سوء مصرف ترامادول و متغیرهایی همچون جنس، وضعیت تحصیلی و محل سکونت دانشجویان مشاهده شد (P<0.05). سابقه مصرف سیگار و تجربه مصرف مواد مخدر از عوامل مرتبط با سوء مصرف ترامادول در بین دانشجویان بودند (P<0.05). در نتایج حاصل از مدل نهایی آنالیز رگرسیون لجستیک، سابقه مصرف سیگار و مواد اعتیاد آور از قویترین فاکتورهای پیش بینی کننده سوء مصرف ترامادول بودند (P<0.05).
نتیجه نهایی: بطور کلی نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان دهنده مصرف ترامادول در بین بخشی از دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر همدان بود. نتایج این مطالعه بعنوان مقدمه ای جهت طراحی راهکارهای موثر در پیشگیری از سوء مصرف مواد بخصوص در موسسات آموزش عالی نقش بسیار موثری را ایفا خواهد نمود.