مقاله بررسی وضعیت سلامت عمومی در میان مدیران اجرایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در پیاورد سلامت از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت سلامت عمومی در میان مدیران اجرایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت عمومی
مقاله مدیران اجرایی
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیگلر محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حیاتی یگانه
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی حجت
جناب آقای / سرکار خانم: رجب نژاد زینب
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از مولفه های مهم هر مدیر موفق، سلامت عمومی اوست. مدیرانی که از وضعیت جسمانی و روانی مطلوب برخوردار نباشند در اداره سازمان خود دچار مشکل خواهند شد. لذا این پژوهش با هدف تعیین وضعیت سلامت عمومی در میان مدیران اجرایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران تدوین شده است.
روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی در سال ۱۳۹۱ انجام شد. جامعه پژوهش شامل ۲۵ مدیر اجرایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سلامت عمومی شامل ۲۸ سوال در چهار بخش سلامت جسمانی، اضطراب، افسردگی و کارکردهای اجتماعی بود. داده های حاصل در نرم Mann-Whitney وSpearman ، Independent one sample T جمع آوری شد و توسط آزمون های همبستگی SPSS افزار ۱۷ و واریانس یکطرفه مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد مدیران اجرایی بیمارستان های مورد مطالعه از نظر روانی و جسمی سالم هستند و در نهایت از نظرعمومی سلامت می باشند. هم چنین، مشخص شد بین متغیرهای اضطراب با اختلالات جسمانی، افسردگی با سلامت جسمانی، اضطراب و اختلال کارکرد اجتماعی همبستگی مستقیم دارد.
نتیجه گیری: میزان سلامت عمومی در میان مدیران بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقایسه با نتایج سایر مطالعات مشابه در ایران و در سایر کشورها بالاتر است. لذا پیشنهاد می شود به منظور حفظ و ارتقا هرچه بیشتر سلامت عمومی مدیران، بر روی استفاده از معاینات دوره ای، ارائه آموزش های مورد لزوم و خدمات مشاوره ای بطور خاص تاکید شود.