مقاله بررسی وضعیت سلامت سالمندان شهر قم، سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت سلامت سالمندان شهر قم، سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله سلامتی
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: محمدقلی زاده لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سلامتی جزء مهمی از سالمندی فعال است و سالمندی بدون ناتوانی، همراه با سلامت جسمانی، روانی و مشارکت فعال در فعالیت های اجتماعی را می توان سالمندی موفق دانست. مولفه های اقتصادی، اجتماعی، فیزیولوژیکی و عوامل فرهنگی مانند روابط اجتماعی مثبت روی وضعیت سلامت تاثیرگذار است. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سلامت سالمندان شهر قم انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – مقطعی، ۳۰۰ سالمند با روش نمونه گیری خوشه ای سیستماتیک از شهر قم در سال ۱۳۹۰ انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی، آزمون های تی تست، آنالیز واریانس، کروسکال- والیس و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری آزمون ها کمتر از ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره کلی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی سالمندان ۰٫۱۲±۰٫۸۳ بود. وضعیت خواب (۰٫۷۶)، حیطه های شور و نشاط (۰٫۷۵)؛ کمترین نمره و حیطه های صحبت کردن (۰٫۹۴)، وضعیت ذهنی (۰٫۹۳)؛ بالاترین نمره میانگین را کسب کردند. همچنین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت با متغیرهای سن، تاهل، تحصیلات، وضعیت اقتصادی، منبع درآمد، نحوه زندگی، اشتغال مردان و ابتلا به بیماری مزمن، ارتباط معنی داری داشت (۰٫۰۵>p)، ولی با جنس و شغل زنان، ارتباط معنی داری نداشت (۰٫۰۵<p).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد با توجه به ضعیف بودن وضعیت سلامت روانی نسبت به وضعیت جسمانی در سالمندان، سلامت روانی آنها بایستی در کنار سلامت جسمانی، همچنین عوامل مرتبط با سلامت مانند مشخصات فردی، منابع حمایتی و نحوه گذران اوقات فراغت مورد بررسی قرار گیرد.