مقاله بررسی وضعیت سلامت روان و سردردهای میگرنی در میان کارکنان با توجه به مدل عدم توازن تلاش- پاداش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۱۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت سلامت روان و سردردهای میگرنی در میان کارکنان با توجه به مدل عدم توازن تلاش- پاداش
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل عدم توازن تلاش
مقاله پاداش
مقاله سلامت عمومی
مقاله سازگاری
مقاله سردردهای میگرنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عریضی سامانی سیدحمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دارمی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رابطه سلامت جسمی _ روانی و سردردهای میگرنی با استرس و بخصوص استرس شغلی امری شناخته شده است. عوامل زیادی می توانند استرس شغلی در محیط کار را ایجاد کنند. عاملی که امروزه بدان توجه زیادی شده است، نابرابری (عدم توازن) تلاش کارکنان در مقابل پاداشی است که دریافت می کنند. هدف مقاله حاضر این است که اعتبار مدل عدم توازن تلاش- پاداش بررسی شود و رابطه این مدل با سردردهای میگرنی و سلامت روان در دو گروه متوازن و نامتوازن نشان داده شود.
روش بررسی: شرکت کنندگان در پژوهش، ۱۸۰نفر از کارکنان شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان بودند و ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)  گلدبرگ و هیلیر، مقیاس درجه بندی سازگاری اجتماعی(SRRS)  هولمز و راهه و پرسشنامه میگرن اهواز (AMQ) نجاریان و مقیاس عدم توازن تلاش- پاداش ون وگشل و همکاران بود.
یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی برای بررسی اعتبار سازه مدل عدم توازن تلاش- پاداش نشان داد که در هر دو نوع تحلیل، مدل دو عاملی مورد تائید قرار گرفت. همچنین نتایج نشان داد که گروه متوازن از هر دو جهت سلامت روانی (p<0.01) و میگرن (p<0.05) نسبت به گروه نامتوازن در وضعیت بهتری هستند.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان دهنده اهمیت تاثیر عدالت در ارائه پاداش متناسب با فعالیت های کارکنان بر سلامت آنهاست. توجه به این یافته ها در بهبود سلامت کارکنان صنعتی ایران اعم از روانی و جسمانی می تواند موثر باشد.