مقاله بررسی وضعیت سلامت روانی و کیفیت زندگی معتادان مراجعه کننده به مراکز گذری و نگهدارنده متادون درمانی شهرستان ساری در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۷ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت سلامت روانی و کیفیت زندگی معتادان مراجعه کننده به مراکز گذری و نگهدارنده متادون درمانی شهرستان ساری در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روانی
مقاله ترک اعتیاد
مقاله کیفیت زندگی
مقاله ساری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی قهرمان
جناب آقای / سرکار خانم: امیری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جهانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی بکلو عصمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اولین گام جهت پیش گیری و کاهش شیوع اعتیاد در جامعه و نیز کمک به معتادین، شناسایی وضعیت سلامت روانی و کیفیت زندگی آن ها می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی وضعیت سلامت روانی و کیفیت زندگی معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان ساری بوده است.
روش پژوهش: مطالعه حاضر کاربردی بوده که به روش توصیفی و مقطعی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۳۵۱ نفر از معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان ساری به صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسش نامه های سلامت روان (GHQ)، کیفیت زندگی (SF17) به دست آمده است داده ها پس از جمع آوری از طریق نرم افزار SPSS و آزمون آماری کای دو مرتبط مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: ۷۰٫۱% افراد، سلامت روان تاحدی مطلوب و ۱۱٫۱% افراد، سلامت روان نامطلوب داشتند. همچنین ۶۷٫۵ درصد افراد، کیفیت زندگی تاحدی مطلوب و ۲۳٫۶% افراد، کیفیت زندگی نامطلوب داشتند. بین سلامت روان با شغل (p=0.041) و تحصیلات (p=0.023) ارتباط معنی دار وجود داشت. به علاوه بین کیفیت زندگی افراد با وضعیت تاهل و تحصیلات نیز ارتباط معنی داری وجود داشت (p=0.001). اما بین سلامت روان با سن، جنسیت و وضعیت تاهل و نیز بین کیفیت زندگی با سن، جنسیت و شغل ارتباط معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، سلامت روانی و کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش چندان مطلوب نبوده که می توانند مستعد اختلالات روانی دیگر نیز باشند. بنابراین توجه ویژه مسوولین به این گروه ضروری می باشد.