مقاله بررسی وضعیت دانسیته استخوان زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۵۱۵ تا ۵۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت دانسیته استخوان زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانسیته استخوان
مقاله یائسگی
مقاله بندرعباس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ سرشت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صولتی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سرافراز هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پوکی استخوان یک مشکل مهم سلامت عمومی دنیا بوده و شیوع آن در حال افزایش می باشد. اندازه گیری تراکم معدنی استخوان (BMD) بهترین عامل پیشگویی کننده شکستگی و روش DEXA بهترین روش اندازه گیری تراکم معدنی استخوان است. در خانم های یائسه احتمال شیوع استئوپروز و پیامدهای ناشی از آن مثل شکستگی نیز بیشتر خواهد بود. این مطالعه جهت سنجش تراکم معدنی استخوان در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز دانسیتومتری بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس، جهت تعیین شیوع استئوپروز، استئوپنی بر مبنای B MD، عوامل خطرزای آن و ارزیابی خطر شکستگی طراحی و اجرا شده است.
روش کار: این تحقیق مقطعی بر روی ۴۰۴ نفر از زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز دانسیتومتری بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس پس از اخذ رضایت نامه انجام گرفت. پس از سنجش تراکم استخوان T score ستون فقرات و گردن فمور و شاخص FRAX محاسبه گردید. اطلاعات دموگرافیک بیماران نیز جمع آوری شد. نمونه گیری از نوع آسان (در دسترس) بود. داده ها با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: شیوع استئوپنی و استئوپروز فمورال به ترتیب ۴۵% و ۴۴٫۳% به دست آمد. تحقیق حاضر نشان داد که سن، مصرف مواد، عدم فعالیت فیزیکی، مصرف کورتون از عوامل خطرزای استئوپنی و استئوپروز فمورال در زنان مورد مطالعه است. شاخص FRAX در زنان ۵۰ تا ۶۵ سال ۱٫۷۳% و بالای ۶۵ سال ۱۰٫۴۷% بود.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد شیوع استئوپنی و استتئوپروز در ناحیه گردن فمور در زنان مورد مطالعه بالاست و چندین عامل خطرزا در استئوپنی و استئوپروز نقش دارند. همچنین خطر شکستگی گردن فمور در زنان بالای ۶۵ سال بالاست.