مقاله بررسی وضعیت دانسیته استخوان در زنان یائسه مراجعه کننده جهت انجام دانسیتومتری استخوان به بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۴۰۷ تا ۴۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت دانسیته استخوان در زنان یائسه مراجعه کننده جهت انجام دانسیتومتری استخوان به بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوپروز
مقاله دانسیتومتری
مقاله منوپاز
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صولتی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ سرشت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خورگویی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: گلخوار بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استئوپورز یک مشکل مهم سلامت عمومی دنیا بوده و شیوع آن در حال افزایش می باشد. این بیماری معمولا تا زمان بروز شکستگی ها تشخیص داده نمی شود. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت تراکم استخوان در زنان سن پس از یائسگی مراجعه کننده جهت انجام دانسیتومتری استخوان به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ۱۳۸۹ بود.
روش کار: مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در بخش داخلی بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس انجام شد. جامعه مورد مطالعه زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهیدمحمدی جهت سنجش تراکم استخوان بودند. بیماران به روش نمونه گیری مستمر در دسترس انتخاب گردیدند. تعداد ۴۰۴ نفر از زنان پس از سن یائسگی وارد مطالعه شدند. پس از سنجش تراکم استخوان، با استفاده از T. score، FRAX محاسبه گردید و همچنین بر اساس چک لیست اطلاعات دموگرافیک جمع آوری گردید. داده ها پس از جمع آوری با نرم افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و همچنین آزمونهای آماری T مستقل و Chi-Square،ANOVA و آنالیز واریانس استفاده گردید.
نتایج: میانگین سنی شرکت کنندگان ۵۷٫۳۹۸±۸٫۳۴۹ بود. در میان شرکت کنندگان این مطالعه، ۱۸۲ نفر (۴۵%) دارای استئوپنی، ۱۷۹ نفر (۴۴٫۳%) دارای استئوپورز و ۴۳ نفر (۱۰٫۶%) سالم بودند. میان وضعیت تراکم استخوان شرکت کنندگان و سن، مصرف مواد مخدر، لبنیات، کورتون، قلیان،OCP و ورزش ارتباط معنی دار یافت شد اما این مسئله با وزن، قد، سابقه شکستگی و مصرف سیگار ارتباط معنی داری نداشت. همچنین شاخص FRAX با سن، قد، تعداد زایمان، مصرف کلسیم، OCP، قلیان، مواد، کورتون و فعالیت بدنی ارتباط معنی دار داشت اما با سابقه شکستگی، وزن و مصرف سیگار از نظر آماری بی ارتباط بود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه ما، مبنی بر خطر بالای شکستگی فمور در زنان بالای ۶۵ سال پیشنهاد می شود که برنامه های غربالگری استئوپوروز و همچنین مداخله برای پیشگیری از شکستگی در این گروه سنی به انجام رسد.