مقاله بررسی وضعیت خانوادگی دختران فراری با تاکید بر سوءاستفاده از آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پلیس زن از صفحه ۷۸ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت خانوادگی دختران فراری با تاکید بر سوءاستفاده از آنان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعیت خانوادگی
مقاله فرار دختران
مقاله سوء استفاده جنسی
مقاله سوء استفاده جسمی
مقاله سوء استفاده هیجانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی قوام صغری
جناب آقای / سرکار خانم: خطیب زاده متین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در صورت ایجاد تنش، دگرگونی و سردی روابط بین اعضاء خانواده و ارضاء نشدن نیازهای نوجوانان، ممکن است آن ها به رفتارهای نابهنجار از آن جمله فرار دست زنند. فرار نوجوانان یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی تلقی می گردد. هدف این مطالعه بررسی وضعیت خانوادگی دختران فراری با تاکید بر سوء استفاده بوده است.
روش: این پژوهش، از نوع پیمایشی است. نمونه مورد مطالعه از ۳۳ نفر از دختران فراری ۱۵ – ۲۰ سال تشکیل شده است که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری داده ها، پرس شنامه محقق ساخته می باشد که بر حسب وقوع، نوع، شدت و فراوانی هر یک از انواع سوء استفاده طبقه بندی گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و آمار استنباطی (آماره t تک نمونه ای) استفاده گردید.
یافته ها: سوء استفاده های جنسی، جسمی و هیجانی در بین دختران فراری مشاهده می شود.
نتیجه گیری: عدم توجه و بی احترامی، آزار و اذیت و انواع سوء استفاده از آنان، محدودیت و محرومیت شدید، سردی روابط و کم محبتی، تبعیض قائل شدن و آشفتگی خانواده از عوامل فرار دختران ذکر شده است.