مقاله بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مدیریت سلامت از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت اطلاعات
مقاله دانشگاه علوم پزشکی تهران
مقاله مراکز تحقیقاتی
مقاله پژوهشگران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: ارشادسرابی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: ولی نژادی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جریان اطلاعات را می توان به عنوان یکی از مهم ترین مباحث مدیریت اطلاعات در سازمان ها در نظر گرفت. در این پژوهش جریان اطلاعات از لحاظ نحوه «گردآوری»، «تولید و ذخیره» و «اشاعه و انتشار اطلاعات» در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نیز روابط اطلاعاتی این مراکز با سازمان های مادر، همسو و رقیب مورد بررسی قرار گرفته است.
روش کار: این مطالعه از دسته مطالعات کاربردی است و به روش پیمایش توصیفی – تحلیلی (مقطعی) انجام گرفت. داده های آن از طریق پرسش نامه پیش ساخته با پایایی و روایی تایید شده، گردآوری گردید. با بهره گیری از نرم افزار SPSS، جهت تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کروسکال والیس) استفاده شد.
یافته ها: به لحاظ میزان تاکید بر انواع منابع گردآوری اطلاعات (مجذور کا= ۳۶۵٫۴۰، درجه آزادی=۱۰، ۰٫۰۰۰=p) و شیوه و نحوه گردآوری اطلاعات (مجذور کا= ۳۲٫۴۰، درجه آزادی=۱۰، ۰٫۰۰۰=p) در بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران تفاوت معنی داری وجود دارد. هم چنین میزان تاکید بر نوع وقالب های ذخیره اطلاعات (مجذور کا= ۲۷٫۲۲، درجه آزادی=۱۰، ۰٫۰۰۱=p) و محملهای تولید و ذخیره اطلاعات (مجذور کا=۲۸٫۱۸، درجه آزادی=۱۰، ۰٫۰۰۱=p) در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت معنی داری متفاوت است. اما به لحاظ میزان تاکید بر مخاطبان اشاعه اطلاعات (مجذور کا=۶٫۲۰، درجه آزادی=۱۰، ۰٫۶۹۵=p)، شیوه و قالب های اشاعه اطلاعات (مجذور کا=۶٫۴۰، درجه آزادی=۱۰، ۰٫۷۹۵=p) و محمل اشاعه اطلاعات (مجذور کا=۱۶٫۹۵، درجه آزادی=۱۰، ۰٫۰۷۰=p) در بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران تفاوت معنی داری وجود ندارد.
نتیجه گیری: نوع روابط اطلاعاتی موجود در مراکز تحقیقاتی عمدتا از نوع روابط سازمانی است که تنها با دو نوع سازمان در ارتباط می باشند: سازمان مادر (دانشگاه) و سازمان های هم سو. روابط با سازمان های رقیب و سازمان های هم سو در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت تعریف شده و مشخص وجود ندارد. در کل می توان گفت که جریان اطلاعات به شکل ناقصی در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران وجود دارد.