مقاله بررسی وضعیت توانمندسازی روانشناختی در بیمارستان های استان قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۵۶ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت توانمندسازی روانشناختی در بیمارستان های استان قم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازی روانشناختی
مقاله کارکنان
مقاله بیمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری پور امیراشکان
جناب آقای / سرکار خانم: نوه ابراهیم عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: طبیبی سیدجمال الدین
جناب آقای / سرکار خانم: ابرازه علی
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مطالعه مولفه های توانمندسازی کارکنان، به منظور فهم فرآیند توانمندسازی و بالا بردن ظرفیت سازمان جهت ایجاد جو تواناسازی ضروری است. دیدگاه ها و پنداشت های کارکنان در اتخاذ تصمیمات اداره و سازمان، همچنین در همکاری، مشارکت و رضایت شغلی آنها تاثیرگذار است. این تحقیق با هدف بررسی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به میزان برخورداری کارکنان از مولفه های توانمندسازی در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت.
روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی – مقطعی بر روی 365 نفر از کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. نمونه ها به صورت طبقه ای تصادفی به نسبت مساوی از بیمارستان ها انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ای با ۱۵ سوال بسته پاسخ، به علاوه خصوصیات دموگرافیک بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی صورت گرفت، و جهت تعیین اختلاف میان گروه ها از آزمون مستقل تی و آنالیز واریانس استفاده شد. سطح معنی داری p<0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: میزان برخورداری کارکنان بیمارستان ها از مولفه های توانمندسازی، با میانگین ۳٫۸۹ در وضعیت مطلوبی قرار داشت. دیدگاه کارکنان نیز نسبت به این مقوله متفاوت بود. بین دیدگاه زنان با مردان در مولفه احساس معنی دار بودن شغل، اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین مولفه های توانمند سازی روانشناختی با سن، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات و نوع بخش یا واحد فعالیتی در فاصله اطمینان ۹۵%، ارتباط معنی داری نداشتند (p>0.05). بین سابقه خدمت افراد با مولفه احساس موثر بودن نیز از لحاظ آماری رابطه معنی داری مشاهده شد.
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، میزان برخورداری کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قم از مولفه های توانمندسازی در سطح قابل قبولی بوده است. لذا پیشنهاد می گردد مدیران دانشگاه به توانمندی های کارکنان جهت سپردن مسئولیت به آنها بیشتر توجه نموده و با برنامه ریزی های خود جهت ایجاد جو توان افزا، سعی وافر به عمل آورند تا از میزان بالای توانمند سازی به عنوان نقطه قوت بهره لازم را ببرند.