مقاله بررسی وضعیت تدوین خط مشی در نظام غیررسمی آموزش مهارتی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۳۴۵ تا ۳۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت تدوین خط مشی در نظام غیررسمی آموزش مهارتی ایران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مهارتی
مقاله تدوین خط مشی
مقاله نظام آموزش مهارتی غیررسمی
مقاله نهاد خط مشی گذار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطارنیا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خنیفر حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) ﻣﺎده ۵۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣه ﭼﻬﺎرم و ماده ۲۱ قانون پنجم ﺗﻮﺳﻌﻪ، دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺷﺪه است نهاد ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬار آﻣﻮزش های مهارتی را ﺗاﺳﻴﺲ ﻛﻨﺪ، ﻟﻜﻦ تلاش های انجام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺛﻤﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از خلا ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻠﻲ، هنوز به چشم می خورد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت موجود در تدوین خط مشی نظام غیررسمی آموزش مهارتی، به دنبال شناسایی چالش های موجود در این نظام و طرح پیشنهادهایی برای بهبود آن است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. روش گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی است، که به این منظور، ابزارهای پرسشنامه، مصاحبه و اسناد و مدارک به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با به کارگیری آزمون تی استیودنت انجام گرفت. نتایج نشان داد در تدوین خط مشی برای نظام غیررسمی آموزش مهارتی، مشکل تعدد و ناهماهنگی نهادهای خط مشی گذار وجود دارد. در حال حاضر، موثرترین نهاد خط مشی گذار در نظام غیررسمی آموزش مهارتی از دیدگاه خبرگان، سازمان آموزش فنی و حرفه ای است. در نهایت، بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی مطرح شد.