مقاله بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان پزشکی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۴۸ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان پزشکی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیات علمی
مقاله دانشجویان پزشکی
مقاله دیدگاه
مقاله اخلاق حرفه ای
مقاله مهارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: پیری موسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به نقش دانشگاه ها در تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه، بررسی وضعیت نظام آموزشی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف و کاستی ها در فرآیند تحصیل دانشجویان و طراحی و اجرای برنامه های مناسب یک امر ضروری است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه وضعیت تحصیلی دانشجویان پزشکی فعلی تبریز با دانشجویان سال های گذشته از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی -مقطعی در سال ۱۳۹۲ انجام گرفت. اطلاعات به وسیله پرسشنامه دارای روایی و پایایی جمع آوری شد. تعداد ۱۴۰ نفر از اعضای هیات علمی شاغل در دانشکده پزشکی واجد شرایط ورود به مطالعه بوده، پرسشنامه را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه، t برای گروه های مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: حدود ۵۰ درصد از اعضای هیات علمی بیان کردند که میزان علاقه برای حضور در کلاس دروس نظری، مسوولیت پذیری دانشجویان، میزان مهارت های بالینی و رعایت اخلاق حرفه ای و شئونات دانشجویی در دانشجویان فعلی نسبت به سابق بدتر تا بسیار بدتر شده است، اما تمایل دانشجویان به شرکت در آزمون تخصصی و انجام فعالیت های پژوهشی، خوب تر تا بسیار خوب تر شده است. نظر اغلب شرکت کنندگان در مورد سایر متغیرها بر این بود که بین دانشجویان فعلی و دانش آموختگان پزشکی تفاوتی وجود نداشت. اساتید معتقد بودند که حدود ۴۲ درصد از دانش آموختگان پزشکی مهارت بالینی کافی برای طبابت مستقل را دارند. ضریب همبستگی اسپیرمن بین سابقه تدریس اعضای هیات علمی و نظر ایشان در مورد مهارت بالینی دانش آموختگان پزشکی برای انجام طبابت مستقل، ارتباط معناداری را نشان داد (p<0.000، r=0.529).
نتیجه گیری: اگرچه اشتیاق به شرکت در آزمون تخصصی و انجام فعالیت های پژوهشی در دانشجویان فعلی بیشتر شده است، ولی در مجموع وضعیت تحصیلی دانشجویان پزشکی از نظر استادان آنان در طی سال های گذشته تغییری نکرده است. هم چنین از دیدگاه اعضای هیات علمی مهارت بالینی دانش آموختگان پزشکی برای انجام طبابت مستقل چندان مطلوب نبود.