مقاله بررسی وضعیت بهره وری زنان شاغل در ادارات مرکزی بانک کشاورزی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت بهره وری زنان شاغل در ادارات مرکزی بانک کشاورزی ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وری
مقاله نیروی انسانی
مقاله مدیریت صحیح
مقاله اثربخشی
مقاله زنان
مقاله بانک کشاورزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزقی شیرسوار هادی
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: پای خوان حمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: در میان عوامل موثر بر بهره وری سازمانی، نیروی انسانی از نقش موثر و تعیین کننده ای برخوردار است. بالطبع هر سازمانی برای دستیابی به چشم انداز و اهداف توسعه ای خود باید به کیفیت و ارتقاء و بهسازی نیروی انسانی خود اهتمام ویژه ای نماید. با توجه به اهمیت موضوع بهره وری در مدیریت و تنوع و اهمیت نقش زنان در بهره وری، هدف اصلی این مقاله، بررسی وضعیت بهروه وری زنان در بانک کشاورزی می باشد.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی–پیمایشی می باشد. در این تحقیق جامعه آماری عبارت است از کلیه کارکنان زن شاغل در ادارات مرکزی بانک کشاورزی که تعداد آنها ۳۸۴ نفر می باشد. حجم نمونه این پژوهش از طریق جدول کرجکسی و مورگان حدود ۱۹۵ نفر محاسبه گردید که نمونه مورد نظر به صورت تصادفی ساده از میان جامعه مورد نظر انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این مقاله پرسشنامه استاندارد مقیمی (۱۳۸۸) می باشد.
یافته ها: با توجه به بار عاملی هر عامل و ادبیات موضوع بهره وری و محتوای گویه های پرسشنامه، عامل های به دست آمده را به این صورت می توان نام گذاری کرد: عامل اول: بهره وری نیروی انسانی، عامل دوم: بهره وری از نظر مدیریت صحیح، می باشد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از اجرای پژوهش نشان داد، از نظر افراد نمونه مورد پژوهش، مولفه های بهروری زنان در بانک کشاورزی در حد بالا ارزیابی می گردد. ولی در مولفه بهره وری نیروی انسانی چون میانگین تجربی با میانگین نظری تفاوت معناداری ندارد، می توان چنین استنباط کرد که وضعیت بهره وری نیروی انسانی زنان شاغل در بانک کشاورزی در حد متوسط می باشد.