مقاله بررسی وضعیت برنامه درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۱۴ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت برنامه درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسی پنهان
مقاله یادگیری
مقاله دانشجویان
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوائی یزدلی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: یزدخواستی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مجموعه تجاربی که فراگیران در نظام آموزشی کسب می کنند، محدود به برنامه درسی آشکار نیست و عوامل دیگری در قالب برنامه درسی پنهان، در شکل گیری یادگیری های دانشجویان نقش قابل توجهی دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مولفه های برنامه درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه دانشجویان بود.
روش بررسی: روش انجام پژوهش، از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۹۲ بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد ۱۱۱ نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه برنامه درسی پنهان با ۳۶ گویه بود که ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ ۰٫۸۶ به دست آمد. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی مورد تایید کارشناسان قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و استنباطی (آزمون t و تحلیل واریانس چندگانه) انجام گردید.
یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین جایگاه برنامه درسی پنهان به میزان ۳٫۲۶ بالاتر از حد متوسط است. همچنین بین دیدگاه دانشجویان در مورد جایگاه برنامه درسی پنهان تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری: تغییر و بهبود عناصر برنامه درسی پنهان در راستای رشد مهارت های دانشجویان و خنثی سازی مشکلاتی که در این مسیر می تواند ایجاد کند، ضروری است.