مقاله بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سل در شهرستان اردبیل طی سال های ۸۹-۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سل در شهرستان اردبیل طی سال های ۸۹-۱۳۸۴
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپیدمیولوژی
مقاله سل ریوی
مقاله میزان بروز
مقاله سل خارج ریوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: خلیق نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: معینی جزئی آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: امانی فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: براک منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: قیوم امانی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سل یک بیماری باکتریایی مزمن است که در اثر مجموعه ای از مایکوباکتریوم ها مخصوصا مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد می شود و در ۸۵ درصد موارد به شکل ریوی تظاهر می نماید. بررسی اپیدمیولوژی بیماری در طول زمان اهمیت بسزایی در ارزیابی استراتژی کنترل بیماری و روند شاخص های سلامت دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اپیدمیولوژیک وضعیت میزان بروز سل در شهرستان اردبیل می باشد.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی، بر روی تمام بیماران مبتلا به سل که در فاصله سال های ۸۹-۱۳۸۴ توسط مرکز بهداشت شهرستان اردبیل شناسایی و ثبت شده بودند، انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه از اطلاعات پرونده بیماران جمع آوری و با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی در قالب جدول و نمودار در نرم افزار SPSS آنالیز شد.
یافته ها: میانگین سنی تعداد ۲۹۷ بیمار مبتلا به سل ۴۴ سال و انحراف معیار ۱۸٫۱ سال بود. ۴۹٫۱% بیماران مرد و بقیه زن بودند. ۸۳% بیماران ساکن شهر و بقیه ساکن روستا بودند. متوسط میزان بروز کلی سل طی سال های مورد مطالعه در شهرستان اردبیل ۸٫۵۴ در هر صد هزارنفر بوده است. از کل موارد سل، ۵۶٫۲% ریوی و ۴۳٫۸% خارج ریوی بودند. شایعترین ارگان درگیر در سل خارج ریوی غدد لنفاوی باشیوع ۲۵٫۴% بوده است.
نتیجه گیری: توجه بیشتر به شناسایی به موقع موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت و شروع درمان پس از تشخیص قطعی و همچنین با توجه به سن پایین افراد مبتلا به سل، ارزیابی موانع اجرای برنامه های کنترلی و درمانی و آموزش این گروه های جمعیتی ضروری می باشد.