مقاله بررسی وضعیت ایمنی بیمار در بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مراقبت های نوین از صفحه ۱۹۲ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت ایمنی بیمار در بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمنی بیمار
مقاله بیمار
مقاله پرستار
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی راد غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: استکی راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ایمنی بیمار به عنوان یکی از مولفه های اصلی کیفیت، به معنای پرهیز از وارد شدن هر گونه صدمه و جراحت به بیمار در حین ارائه مراقبتهای سلامت است. این مطالعه با هدف بررسی ایمنی بیماران در بخشهای درمانی بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی-مقطعی در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) بیرجند انجام گردید. بخشهای عمومی و ویژه به صورت تصادفی بررسی شدند. گردآوری داده ها از طریق چک لیست محقق ساخته در پنج بعد ایمنی شامل: دارو، تجهیزات پزشکی، فضای فیزیکی، مقابله با عفونت و فرایند بالینی انجام گرفت. روایی ابزار با نظر ده نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و مدیران معاونت درمان تایید گردید و پایایی آن با استفاده از ۰٫۷۲ Cronbach Alpha بدست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۸ و شاخص های توصیفی (سطح، میانگین±انحراف معیار) و آزمون آماری Independent T Test تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: ایمنی دارویی با بالاترین میانگین برابر ۰٫۱۷±۲٫۵۶ و ایمنی فضای فیزیکی با پایینترین میانگین معادل ۰٫۲۱±۲٫۱۹ بدست آمد. پس از مقایسه ایمنی کلی بخشهای بیمارستان، بخش آنژیوگرافی با میانگین ۰٫۱۳±۲٫۶ بالاترین و بخش ENT با میانگین ۰٫۲۱±۲٫۱۸ پایینترین میانگین را بدست آورد. سطوح ایمنی برای هر بخش در ابعاد ایمنی در سطوح متوسط و خوب قرار گرفتند. میانگین نمره ایمنی در ابعاد دارویی و کنترل عفونت در بخشهای ویژه و عمومی اختلاف آماری معناداری داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج فوق لازم است نسبت به بررسیهای دقیقتر در مورد ایمنی فضای فیزیکی بیمارستان توجه ویژه کرد، از آنجایی که فضای فیزیکی بیمارستان یکی از مهمترین ابعاد ایمنی برای بیماران و کادردرمانی محسوب می شود، بهبود آن باعث ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی-درمانی و افزایش رضایت بیماران می شود.