مقاله بررسی وضعیت استرس شدید شغلی و عوامل مرتبط با آن در رانندگان اتوبوس های حمل و نقل عمومی تهران، سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت استرس شدید شغلی و عوامل مرتبط با آن در رانندگان اتوبوس های حمل و نقل عمومی تهران، سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله روانشناسی
مقاله رانندگان
مقاله اتومبیل
مقاله حمل و نقل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورمزیار سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی باقر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: ارقامی شیرازه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شغل رانندگی محدوده وسیعی از عوامل استرس زا را در برمی گیرد. این پژوهش با هدف تعیین وضعیت استرس شدید شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین رانندگان اتوبوس در سیستم حمل و نقل عمومی در شهر تهران انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی بر روی ۳۸۸ نفر از رانندگان اتوبوس شهری تهران در سال ۱۳۹۱ انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی از ۹ سامانه یا منطقه انتخاب شدند. برای بررسی روابط عوامل موثر بر استرس شدید از پرسشنامه ای با مشخصات دموگرافیک و اطلاعات رانندگی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغیره صورت گرفت.
یافته ها: از کل افراد شرکت کننده در این مطالعه، ۳۱٫۷% اظهار داشتند در یک سال گذشته (یا در زمان انجام مطالعه) در حین کار استرس شدید داشته اند. همچنین متغیرهای شیفت کاری و مسیر اتوبوسرانی به ترتیب باعث استرس ۱٫۷ برابری در بین رانندگان عصر کار و چرخشی ماهانه نسبت به رانندگان صبح کار و ۱٫۸ برابری رانندگان خطوط عادی نسبت به خطوط BRT شده بود. همچنین مصرف دارو و وجود بیماری، از عوامل موثر در ایجاد استرس ۳٫۷ برابری در بین رانندگان بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد شیفت کاری و مسیر اتوبوسرانی، از جمله عوامل کاری موثر در بروز استرس شدید در بین رانندگان شرکت اتوبوسرانی است. از طرفی، مصرف دارو و بیماری جسمی و روحی نیز می تواند در افزایش استرس شدید در بین رانندگان موثر باشد.