مقاله بررسی وضعیت،شناسایی مزیت نسبی و تدوین برنامه استراتژیک توسعه اشتغال با استفاده از مدل های تغییر سهم،ضریب مکانی و سوات(SWOT) (مورد مطالعه: شهرستان بیرجند) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجلس و راهبرد از صفحه ۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت،شناسایی مزیت نسبی و تدوین برنامه استراتژیک توسعه اشتغال با استفاده از مدل های تغییر سهم،ضریب مکانی و سوات(SWOT) (مورد مطالعه: شهرستان بیرجند)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغال
مقاله مزیت نسبی
مقاله مدل تغییر سهم
مقاله مدل اقتصاد پایه،مدل سوات
مقاله شهرستان بیرجند
مقاله استان خراسان جنوبی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی نژاد علی
جناب آقای / سرکار خانم: قادری جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمی سیده سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله چالش های مطرح در اقتصاد مناطق حاشیه کشور از جمله خراسان جنوبی، افزایش نرخ بیکاری و نابسامانی وضعیت اشتغال می باشد. با توجه به روند رو به افزایش جمعیت بویژه در مناطق شهری، بررسی و تحلیل اشتغال مناطق جهت تدوین برنامه ای مطلوب در راستای رشد و توسعه ضرورتی انکارناپذیر دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت اشتغال و شناسایی مزیت نسبی شهرستان بیرجند مبتنی بر رویکردهای نئوکلاسیک، نئوکینزین و نهادگرا، با استفاده از مدل های اقتصادی تغییرسهم و ضریب مکانی به تحلیل گروه های عمده فعالیت در مقاطع آماری ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ پرداخته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی– تحلیلی می باشد. داده های مورد نیاز نیز از مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است و مشتمل بر آمار گروه های عمده فعالیت در سطوح شهرستان بیرجند، استان خراسان جنوبی و ایران در دوره های مورد بررسی می باشد. بر اساس نتایج مدل تغییر سهم و ضریب مکانی، تکیه بر مزیت نسبی و قابلیت صادراتی زیربخش های صنعت شامل معدن، تامین آب، برق، گاز و ساختمان و خدمات بویژه مالی و بیمه، آموزش، امور عمومی و دفاع می تواند نقش موثری در رشد اشتغال بیرجند داشته باشد. علاوه بر این مدل swot، جهت تدوین کلیت برنامه توسعه استراتژیک در راستای بهبود وضعیت اشتغال در شهرستان بیرجند، تکیه بر راهبردهای تهاجمی شامل بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی و صنعت، ایجاد کارگاه های صنعتی در نقاط شهری و روستایی شهرستان، بکارگیری تکنولوژی سازگار با دانش بومی و ارتقاء فعالیت های بخش تامین آب، برق و گاز در راستای افزایش صادرات را پیشنهاد داده است.