مقاله بررسی وزن گیری شیرخواران مواجهه یافته با دود محیطی سیگار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۹۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی وزن گیری شیرخواران مواجهه یافته با دود محیطی سیگار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دود محیطی سیگار
مقاله شیرخوار
مقاله کوتینین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحیرایی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی آذر
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی ‌فر افشین
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشیروان
جناب آقای / سرکار خانم: میلانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورز سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مواجهه شیرخواران با دود محیطی سیگار یکی از مهم ترین مشکلات بهداشت عمومی است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مواجهه با دود محیطی سیگار بر وزن گیری شیرخواران بود.
روش بررسی: این مطالعه از نوع همگروهی آینده نگر بود. دو گروه مورد مطالعه شامل ۵۱ شیرخوار در گروه مواجهه یافته و ۵۱ شیرخوار در گروه مواجهه نیافته بودند که در سه دوره ۵ تا ۷ روزگی، ۲ ماهگی و ۴ ماهگی وزن آن ها اندازه گیری شد. مواجهه با دود محیطی سیگار از دو طریق پرسشنامه و کوتینین ادرار شیرخوار ارزیابی شد. به این منظور نمونه ادرار آن ها نیز در هر بار پیگیری جمع آوری گردید. برای آنالیز داده ها از آزمون های آماری تی مستقل،کای اسکوئر، فیشر و آزمون کاپا استفاده شد.
یافته ها: در ارزیابی میزان مواجهه میانگین کوتینین ادرار شیرخواران در بدو ورود به مطالعه (۵ تا ۷ روزگی)، در دو ماهگی و نیز ۴ ماهگی در گروه مواجهه یافته نسبت به گروه مواجهه نیافته دارای تفاوت معنی داری بود (P<0.0001). از نظر وزن گیری نیز در دو دوره پیگیری ۲ ماهگی و ۴ ماهگی میانگین وزن شیرخواران گروه مواجهه یافته نسبت به گروه مواجهه نیافته کاهش معنی داری نشان می داد (P<0.0001).
نتیجه گیری: با توجه به کاهش وزن گیری شیرخواران مواجهه یافته با درد محیطی سیگار در این مطالعه، پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری با دوره های طولانی تر پیگیری بر تمامی جوانب رشد شیرخوار مواجهه یافته صورت گیرد.