مقاله بررسی ورود زنان به عرصه اشتغال و تاثیر آن بر میزان قدرت آن ها در تصمیم گیری های درون خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ورود زنان به عرصه اشتغال و تاثیر آن بر میزان قدرت آن ها در تصمیم گیری های درون خانواده
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله تصمیم گیری های درون خانواده
مقاله اشتغال
مقاله تحصیلات زوجین
مقاله درآمد زوجین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسینیان سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: امینی یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش از نوع علی مقایسه ای است و هدف از آن، بررسی ورود زنان به عرصه اشتغال و تاثیر آن بر میزان قدرت آن ها در تصمیم گیری های درون خانواده است. جامعه آماری آن، شامل تمام خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل متاهل شهرستان بوکان در سال ۱۳۹۰ بودند. ابتدا دو گروه نمونه هر کدام به حجم ۷۰ خانواده از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند؛ در انتخاب گروه نمونه نخست از بین زنان شاغل متاهل، با توجه به کوچک بودن جامعه و معیارهای در نظر گرفته شده، از روش تمام شماری استفاده شد و نیازی به نمونه نبود؛ در انتخاب گروه نمونه دوم از بین زنان غیر شاغل متاهل، با توجه به وسیع بودن جامعه، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد و داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ساختار قدرت در خانواده که دارای ۸۵ گویه است، جمع آوری شد و به وسیله نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و متناسب با سطح سنجش متغیرها از آمارهای توصیفی (مد، میانه، میانگین و …) و آمارهای استنباطی تحلیل (آزمون T، تحلیل رگرسیون و …) استفاده شد. نتایج نشان دادند که قدرت زنان در تصمیم گیری های درون خانواده در بین خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل متاهل متفاوت است و تا حد زیادی از متغیرهای تملک منابع ارزشمند (تحصیلات زوجین، درآمد زوجین، تملک منابع ارزشمند) و متغیرهای جمعیتی (مدت زمان ازدواج زوجین، فاصله سنی زوجین) تاثیر می پذیرد.