مقاله بررسی وجود ژن کد کننده اسکوالن اپواکسیداز در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۲۱۲ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی وجود ژن کد کننده اسکوالن اپواکسیداز در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترایکوفایتون ویولاسئوم
مقاله اسکوالن اپواکسیداز
مقاله درماتوفیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: میررحیمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: آجودانی فر هاتف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ترایکوفایتون ویولاسئوم یک قارچ درماتوفیت است که پوست، ناخن و موی انسان را مورد تهاجم قرار می دهد. اما مطالعات کمی بر روی زیست شناسی مولکولی این قارچ انجام شده است. این مطالعه با هدف بررسی حضور ژن کد کننده اسکوالن اپواکسیداز در قارچ ترایکوفایتون ویولاسئوم انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی قارچ ترایکوفایتون ویولاسئوم جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بخش قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران با علایم کچلی، انجام گردید. پس از استخراج DNA، به کمک پرایمرهای اختصاصی، ژن کد کننده اسکوالن اپواکسیداز با روش PCR تکثیر و توالی آمینواسیدی آن با روش تعیین توالی مشخص گردید.
یافته ها: الکتروفورز محصول PCR حضور قطعه حدود ۶۰۰ جفت بازی، تایید کننده تکثیر ژن اسکوالن اپوکسیداز را نشان داد. این توالی با شماره دسترسی JX869101 در پایگاه جهانی ژن (NCBI) ثبت گردید. این قطعه، پروتئینی با ۲۲۰ آمینو اسید را رمز می نماید. مقایسه توالی این ژن با سایر ژن های موجود در بانک های اطلاعات ژنتیکی، همسانی بالا و معنی دار آن را با سایر ژن های کد کننده پروتئین آنزیم اسکوالن اپوکسیداز در قارچ ها و یوکاریوت های دیگر نشان داد.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که توالی اسیدآمینه که پروتئین را می سازد حدود ۷۸ درصد با توالی اسکوالن اپواکسیداز سایر قارچ ها تشابه دارد.