مقاله بررسی وجود جهش های FecB و FecGH در بزهای کاموری استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سلول و بافت از صفحه ۳۲۳ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی وجود جهش های FecB و FecGH در بزهای کاموری استان خوزستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بزهای کاموری
مقاله FecB
مقاله FecGH
مقاله GDF9

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افضل زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: گله داری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: گنجعلی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این مطالعه تعیین وجود جهش های FecB و FecGH در بزهای نژاد کاموری استان خوزستان بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه پژوهشی، از ۴۰ راس بز کاموری با حداقل یک بار سابقه دوقلوزایی خون گیری به عمل آمد و DNA آن ها با روش اصلاح شده نمکی استخراج گردید و جایگاه ژن های FecB و GDF9 با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر یافت.
نتایج: پس از تکثیر جایگاه ژن ها، محصولات ۱۹۰ و ۱۳۹ جفت بازی با استفاده از رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید مشاهده گردید. سپس محصولات به دست آمده به ترتیب در مجاورت آنزیم های اختصاصی AvaII و DdeI تیمار گردیدند. پس از هضم محصولات، مشاهده گردید که جهش های FecB و GDF9 در جمعیت مورد مطالعه وجود ندارد.
نتیجه گیری: در این مطالعه مشاهده شد که جهش های FecB و FecGH در بزهای نژاد کاموری استان خوزستان وجود ندارد و همه بزهای مورد مطالعه دارای ژنوتیپ نوع وحشی بودند. بنابراین این جهش ها نمی توانند از عوامل چندقلوزایی در این نژاد باشند و مطالعات بیشتری برای بررسی ژن های موثر بر چندقلوزایی و تعیین ژنوتیپ در این بزها مورد نیاز است.