مقاله بررسی واکنش چغندرقند نسبت به قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد در دشت مغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی واکنش چغندرقند نسبت به قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد در دشت مغان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله مرحله رشد
مقاله تنش خشکی
مقاله راندمان مصرف آب
مقاله دشت مغان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محرم زاده مجید
جناب آقای / سرکار خانم: فتح اله طالقانی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین حساسیت گیاه چغندرقند نسبت به قطع آب در مراحل مختلف رشد، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار به مدت سه سال به مورد اجرا گذاشته شد. تیمارهای آزمایشی شامل: اعمال تنش رطوبتی در هر یک از مراحل رشد و تیمار شاهد (آبیاری به ازای ۹۰ میلی متر تبخیر از طشتک کلاسA ) بودند. در مراحلی که تنش اعمال شده، دور آبیاری بر اساس کسر رطوبتی خاک از حد ظرفیت مزرعه ای (F.C) تعیین و آبیاری پس از مصرف ۹۰ درصد آب قابل استفاده توسط گیاه انجام شد. با اعمال تنش در مرحله میانی (پوشش کامل تا شروع رسیدگی) تعداد دفعات آبیاری کاهش یافت. تاثیر تنش در مرحله انتهایی که مصادف با زمان رسیدگی گیاه بود محسوس نبود و در این مرحله گیاه یکبار کمتر از شاهد مورد آبیاری قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای تحقیق در طول سه سال و تجزیه مرکب داده ها نشان داد در دشت مغان در صورتی که چغندرقند در مرحله میانی رشد که از اوایل تیرماه شروع و بمدت ۶۰-۵۵ روز ادامه دارد با کمبود آب و طولانی شدن دور آبیاری مواجه شود به دلیل گرمای زیاد تابستان (تا ۳۸ درجه سانتی گراد در مرداد ماه) عملکرد ریشه (۵۱٫۳۹ تن در هکتار) و درصد قند به (۱۰٫۶) نزول و این مقادیر در مقایسه با سایر تیمارها و تیمار برتر یعنی قطع آبیاری در مرحله انتهایی با عملکرد ریشه 59.2 تن در هکتار و درصد قند 12.8 تفاوت و از نظر آماری در سطح پنج درصد اختلاف معنی داری داشت. میزان قند ناخالص با اعمال تیمار چهارم (اعمال تنش رطوبتی در مرحله میانی رشد) ۵٫۵ تن در هکتار نسبت به تیمار پنجم (اعمال تنش رطوبتی در مرحله میانی رشد) با مقدار 5.7 تن تفاوت قابل ملاحظه ای داشت. عملکرد قند خالص نیز تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفت. بیشترین عملکرد قند خالص مربوط به اعمال تیمار پنجم به مقدار 4.68 و کمترین آن مربوط به اعمال تیمار چهارم به مقدار 2.64 تن در هکتار بود. نتایج حاصل از اندازه گیری آب مصرفی و شکر تولیدی نشان داد در صورتیکه چغندر قند در دشت مغان با قطع آبیاری در مرحله انتهایی و در صورت نیاز به آب برای آبیاری محصولات دیگر در مرحله توسعه (بعد از استقرار گیاه) گیاه مواجه شود، بهره وری مصرف آب در این حالات ۶۰۰ و ۵۶۴ گرم ماده خشک به ازاء مصرف هر مترمکعب آب می باشد.