مقاله بررسی واکنش چغندرقند نسبت به تغییرات تراکم ‪بوته طی فصل رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی واکنش چغندرقند نسبت به تغییرات تراکم ‪بوته طی فصل رشد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم بوته
مقاله چغندرقند
مقاله زمان تنک
مقاله کاهش تعداد بوته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین زاده بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: توحیدلو قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: فتح اله طالقانی داریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی نحوه تاثیر تغییرات زمان و شدت کاهش تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند این تحقیق طی سال ۱۳۹۰ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کمال آباد کرج انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بود. عامل زمان کاهش تراکم بوته شامل چهار سطح ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ روز پس از کاشت و عامل شدت کاهش تراکم بوته دارای شش سطح شاهد (بدون کاهش) و حذف ۲۵، ۳۳، ۵۰، ۶۷ و ۷۵ درصد بوته ها بود. خصوصیات کمی و کیفی محصول در پایان فصل رشد اندازه گیری شد. بر اساس نتایج این مطالعه، زمان و شدت حذف بوته ‪ها در سطح احتمال یک درصد بر عملکرد ریشه و عملکرد شکر سفید تاثیر معنی داری گذاشت، از نقطه نظر تاثیر زمان حذف بوته ها، با به تاخیر افتادن زمان حذف بوته، به تدریج از عملکرد ریشه و شکر کاسته شد، گرچه تفاوت معنی داری بین سطوح حذف بوته در ۹۰ و ۱۲۰ روز پس از کاشت در عملکرد ریشه وجود نداشت. بیشترین عملکرد شکر سفید (۷٫۹-۷٫۴ تن در هکتار) به حذف بوته ها طی ۳۰ تا ۶۰ روز پس از کاشت بیش از حذف بوته طی ۹۰ و ۱۲۰ روز پس از کاشت بوده ولی بین آنها اختلاف معنی داری وجود نداشت. بیشترین عملکرد شکر سفید (۷٫۹-۷٫۴ تن در هکتار) به حذف بوته ها طی ۳۰ تا ۶۰ روز پس از کاشت متعلق بود و با به تعویق افتادن تاریخ حذف بوته ها به ۱۲۰-۹۰ روز پس از کاشت، به طور متوسط، عملکرد شکر سفید به ترتیب معادل ۱٫۳۷۵ و ۱٫۰۸۲ تن در هکتار کاهش معنی داری یافت. از نقطه نظر تاثیر شدت حذف بوته ها نیز، همراه با افزایش شدت حذف بوته از عملکرد ریشه و شکر سفید چغندرقند کاسته شد. در مجموع، میزان کاهش عملکرد ریشه با شدت حذف بوته ها متناسب نبود. در واقع، به ترتیب با حذف ۱۹٫۹۱، ۲۵٫۸۴، ۳۶٫۸۴، ۵۸٫۶۰، ۶۸٫۴۸ درصد بوته های کرت، معادل ۱۴٫۳۹، ۱۲٫۱۳، ۱۹٫۸۱، ۲۸٫۶۷، ۴۲٫۴۴ درصد از عملکرد ریشه کاسته شد. این موضوع نشان می دد، بوته های چغندرقند همزمان با افزایش حذف بوته ها، بین ۲۹٫۹۳-۵٫۵۱ درصد توان جبران کنندگی فضای خالی حاصل از حذف بوته ها را دارند.