مقاله بررسی واکنش های جانشینی هسته دوستی پاره ای از هسته دوست های فعال زیستی با سوکلران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی واکنش های جانشینی هسته دوستی پاره ای از هسته دوست های فعال زیستی با سوکلران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوشبر استنشاقی
مقاله سوفلوران
مقاله سوکلران
مقاله واکنش های جانشینی هسته دوستی
مقاله O-آلکیله شدن
مقاله N-آلکیله شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیده سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوکلران، ((CF3)2 CHOCH2 CL)، از (CF3)2 CHOH و تری اکسان با استفاده از AlCl3 به عنوان کاتالیست و عامل کلردار کننده با بهره %۸۷ سنتز شد. کلرومتیل اتر به دست آمده به عنوان عامل آلکیله کننده در واکنش های جانشینی هسته دوستی شامل ناجور اتمهای N و O مورد استفاده قرار گرفت. واکنشهای جانشینی هسته دوستی با فنل، ۲، -۴ دی متیل فنل و ۲، ۵- دی ترشیوبوتیل هیدروکینون انجام شد و فراورده های به دست آمده از مونو –O آلکیله شدن به ترتیب با بهره های ۹۶، ۹۴ و %۲۰ به دست آمد. واکنش مونو –N آلکیله شدن با ۴- متیل ایمیدازول، تری اتیلن دی آمین، دی متیل آمینو پیریدین و ا- بنزیل ایمیدازول نیز با موفقیت انجام شد و فراورده های فلوئور دار آن ها به ترتیب با بهره های ۴۰، ۵۵، ۸۵ و %۷۱ به دست آمد. از طیف بینی ۱۹FNMR به عنوان یک روش کارآمد در تشخیص پیوند هسته دوست ها به کربن –CH2 CL در سوکلران و تشکیل پیوندهای جدید C-N و C-O استفاده شد. برای ۴- متیل ایمیدازول دو فراورده شناسایی و معلوم شد که هر دو مکان هسته دوست N در ۴- متیل ایمیدازول، قابلیت واکنش با سوکلران را دارند. همچنین، از تجزیه مخلوط واکنش دی متیل آمینو پیریدین، مشخص شد که در شرایط کار شده نیتروژن پیریدینی وارد واکنش شده است.