مقاله بررسی واکنش های تبادل استری آمیخته پلی کربنات- پلی (بوتیلن ترفتالات) در مجاورت نانوخاک رس و اثر آن بر شکل شناسی آمیخته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی پلیمر (فارسی) از صفحه ۱۰۲ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی واکنش های تبادل استری آمیخته پلی کربنات- پلی (بوتیلن ترفتالات) در مجاورت نانوخاک رس و اثر آن بر شکل شناسی آمیخته
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمیخته PC/PBT
مقاله واکنش تبادل استری
مقاله نانوخاک رس
مقاله شکل شناسی
مقاله نانوکامپوزیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی کوشکی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: کرابی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آمیخته پلی کربنات- پلی (بوتیلن ترفتالات) PC/PBT از جمله آمیخته های امتزاج ناپذیر است که واکنش تبادل استری رخ داده در سطح مشترک دو فاز آن می تواند به عنوان سازگارکننده واکنشی عمل کند و موجب ریزترشدن شکل شناسی شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی واکنش تبادل استری آمیخته PC/PBT در مجاورت نانوذرات خاک رس و بررسی اثر آن بر شکل شناسی نانوکامپوزیت است. بدین منظور، از سه نوع نانوذرات خاک رس به نام های تجاری کلویزیت ۲۰A، ۳۰B و  15Aاستفاده شد. نتایج آزمون طیف سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه در نانوکامپوزیت های حاوی کلویزیت ۲۰A و ۱۵A نشان دهنده افزایش شدت واکنش تبادل استری در مجاورت نانوذرات خاک رس است. همچنین، نتایج آزمون پراش پرتو X با زاویه کوچک (SAXS) از نمونه های حاوی این نانوذرات خاک رس، نشان دهنده افزایش فاصله صفحات نانوخاک رس در آنها و دست یابی به شکل شناسی یکپارچه در آمیخته است. این رفتار نشان دهنده وابستگی بین واکنش های بین فازی، شکل شناسی نانوذرات خاک رس و شکل شناسی آمیخته به یکدیگر است، نتایج حاصل از آزمون SAXS نشان دهنده تخریب گرمایی در نمونه های حاوی کلویزیت ۳۰B و کاهش فاصله بین صفحات نانوخاک رس در این آمیخته ها به دلیل تخریب گرمایی است. ریزنگار میکروسکوپ الکترونی پویشی این آمیخته ها، شکل شناسی قطره – ماتریس در ترکیب درصد ۷۰٫۳۰ از PC/PBT و شکل شناسی به هم پیوسته را در ترکیب درصد ۵۰٫۵۰ از PC/PBT نشان داد، با افزایش درصد نانوخاک رس شکل شناسی ریزتر شد. اگرچه کلویزیت ۳۰B در شرایط فرایند تخریب شده و فاصله بین صفحات آن کاهش یافته بود، اما افزایش نانوخاک رس به دلیل افزایش واکنش تبادل استری موجب ریزترشدن شکل شناسی در ترکیب درصد ۳۰/۷۰ از PC/PBT و تبدیل شکل شناسی به هم پیوسته به شکل شناسی میکرو- به هم پیوسته در ترکیب درصد ۵۰/۵۰ از PC/PBT شد. نتایج آزمون دینامیکی- مکانیکی- گرمایی که موید نزدیک شدن دو دمای انتقال شیشه ای پلیمرها بود نشان داد، واکنش تبادل استری از وجود نانوذرات اثر پذیرفته و روند بهبود آن در سازگاری بیشتر دو پلیمر مشخص است. بنابراین، رفتار نمونه های حاوی این نانوخاک رس نیز نشان دهنده ارتباط بین واکنش های بین فازی و شکل شناسی نانوذرات خاک رس بر شکل شناسی آمیخته است.