مقاله بررسی واکنش عملکرد نیشکر (.Saccharum officinarum L) به منابع مختلف کود های پتاسیمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی واکنش عملکرد نیشکر (.Saccharum officinarum L) به منابع مختلف کود های پتاسیمی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیشکر
مقاله پتاسیم
مقاله کود
مقاله تخلیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری نژادی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نقش مهم فیزیولوژیکی پتاسیم و نیاز بالای نیشکر به این عنصر، عدم مصرف کود های پتاسیمی در سال های گذشته و تخلیه شدید خاک های تحت کشت، این پژوهش با هدف بررسی اثر کود های پتاسیمی بر تغییرات عملکرد نیشکر در استان خوزستان اجراگردید. بر این اساس، آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی در دو منطقه کشت و صنعت کارون و هفت تپه بر رقم ۱۰۳-۴۸ CP با شش تیمار در چهار تکرار اجرا شد. تیمار ها عبارت بودند از تیمار اول شاهد بدون مصرف پتاسیم، تیمار های دوم، سوم و چهارم شامل مصرف ۲۰۰ کیلوگرم O2K  به صورت پایه به ترتیب از منابع سولفات پتاسیم، نیترات پتاسیم و منبع کلرورپتاسیم، تیمار پنجم مصرف ۲۰۰ کیلوگرم O2K به صورت تقسیط یک چهارم در ابتدای کشت و بقیه کود پتاسیمی همراه با مصرف کود نیتروژن در سه نوبت از منبع نیترات پتاسیم و تیمار ششم مصرف ۲۰۰ کیلوگرم O2K به صورت تقسیط یک چهارم در ابتدای کشت و بقیه کود پتاسیمی همراه با مصرف کود نیتروژن در سه نوبت از منبع کلرورپتاسیم. نتایج نشان داد بین تیمار های کودی در منطقه هفت تپه تفاوت معنی داری وجود نداشت ولی در منطقه کارون به دلیل وضعیت مطلوب تر خاک از نظر پتاسیم (تخلیه کم تر)، بین تیمار های کودی ازنظر عملکرد، درصد شکر و درصد شربت تفاوت معنی داری در سطح پنج درصد مشاهده شد. بیش ترین عملکرد ها از تیمار های تقسیط (پنجم و ششم) به دست آمد. بیش ترین عملکرد به میزان ۱۴۷٫۵ تن در هکتار از تیمار ششم و بیش ترین درصد شکر و درصد شربت به میزان ۱۲٫۹ درصد و ۳۲٫۱ درصد از تیمار پنجم به دست آمد. هم چنین بیش ترین درجه خلوص از تیمار پنجم به میزان ۸۹٫۷ درصد (زمان برداشت نیشکر) به دست آمد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، میزان پتاسیم در خاک مناسب نبوده و تاثیر تیمار های مورد مطالعه باعث ایجاد تفاوت معنی دار بر عملکرد نیشکر شد.