مقاله بررسی واکنش به نور برخی از گونه های آویشن در مرحله جوانه زنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی واکنش به نور برخی از گونه های آویشن در مرحله جوانه زنی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آویشن
مقاله اکوتیپ
مقاله جوانه زنی
مقاله شاخص بنیه بذر
مقاله نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهوردی ممقانی بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی عاشورآبادی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: مکی زاده تفتی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی جمال
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری رمضانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات نور مداوم (۲۴ h)، تناوب نور/تاریکی (۸h/16h) و تاریکی مداوم (۲۴ h) بر جوانه زنی و تعیین نیاز نوری جوانه زنی شش گونه آویشن متعلق به دو اکوتیپ دماوند و کردستان، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۹۰، در موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور اجرا گردید. نتایج نشان داد تاثیر تیما s ر نوری، گونه و اکوتیپ بر بسیاری از فاکتورهای جوانه زنی معنی دار بود. از نظر درصد جوانه زنی تفاوت معنی داری بین تیمار های آزمایش شامل نور مداوم، تناوب نور/تاریکی و تاریکی مداوم مشاهده نشد. درصد جوانه زنی بذرها بسته به گونه و اکوتیپ از ۵۷ تا ۹۳ درصد در اکوتیپ دماوند و از ۲۶ تا ۹۲ درصد در اکوتیپ کردستان متغیر بود. بالاترین درصد جوانه زنی و شاخص بنیه بذر متعلق به گونه Thymus daenensis و بالاترین شاخص بنیه بذر در تیمار نور مداوم ثبت گردید. بالاترین سرعت جوانه زنی در گونه Th.pubescence و از اکوتیپ کردستان و در شرایط تناوب نور/تاریکی مشاهده شد. در اکوتیپ دماوند، سرعت جوانه زنی در تیمارهای تناوب نور/تاریکی و نور مداوم یکسان بود. بالاترین نسبت طول ریشه چه به ساقه چه در تیمار نور مداوم و در گونه Th.pubescence مشاهده گردید. بیشترین وزن خشک و وزن تر گیاهچه در تیمار تناوب نور/تاریکی و در گونه Th.daenensis به دست آمد. نور مدام منجر به بهبود برخی از پارامترهای جوانه زنی گردید که بسته به گونه و اکوتیپ متغیر بود. بذر های آویشن در تاریکی جوانه زدند، هرچند ویژگی های دانه رست های بیرنگ را نشان دادند. در نهایت می توان گفت که پارامترهای جوانه زنی در اکوتیپ های گونه های آویشن متغیر می باشد که باید در مطالعات آزمایشگاهی و برنامه های کشت آویشن مورد توجه قرار گیرد.