مقاله بررسی واکنش برخی ژنوتیپ های آفتابگردان به تنش خشکی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۱۲ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی واکنش برخی ژنوتیپ های آفتابگردان به تنش خشکی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تنش خشکی
مقاله شاخص های تحمل
مقاله اجزای عملکرد و قطع آبیاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عوض آبادیان تقی
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودسینکی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی نصرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: دشتبان علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش با هدف تعیین میزان تحمل به خشکی ارقام آفتابگردان در شرایط قطع آبیاری، به صورت اسپلیت استریپ پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۹۰-۸۹ در شهرستان دامغان طراحی و شاخص حساسیت خشکی (SSI)، شاخص تحمل (TOL)، شاخص تحمل تنش (STI)، میانگین هندسی بهره وری (GMP) و میانگین بهره وری (MP) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین ارقام از نظر علمکرد دانه اختلاف معنی داری وجود داشت. در شرایط بدون تنش رقم هایسان ۳۳ با ۴۷۹۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه همچنین در شرایط تنش نیز این رقم با ۲۶۴۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را نسبت به دو رقم دیگر تولید کرد. بالاترین میزان شاخص (STI) در تنش شدید متعلق به رقم رکورد و تنش ملایم متعلق به رقم پروگرس بود، همچنین رقم هایسان ۳۳، بیشترین MP و GMP را نسبت به سایر شاخص ها نشان داد. محاسبه همبستگی شاخص های ارزیابی با عملکرد در شرایط مطلوب و تنش نشان داد که عملکرد در شرایط تنش (YS) رابطه معنی داری با Yp و تمامی شاخص ها به جز شاخص حساسیت به تنش SSI داشت و همبستگی Yp با STI، MP، GMP و TOL معنی دار بود. همبستگی بین MP با STI و GMP و نیز STI با GMP مثبت معنی دار ولی بیشترین همبستگی بین MP و GMP دیده شد.SSI نیز رابطه منفی وغیر معنی داری با همه شاخص های تحمل به تنش نشان داد. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد شاخص های STI، GMP و MP شاخص های مناسبی برای برآورد پایداری عملکرد و دستیابی به ارقام پر محصول بودند.