مقاله بررسی واکنش ارقام کلزا به تاریخ های مختلف کاشت در منطقه کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۱۹ تا ۳۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی واکنش ارقام کلزا به تاریخ های مختلف کاشت در منطقه کرج
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تاریخ کاشت
مقاله عملکرد دانه
مقاله درصد روغن دانه
مقاله شاخص برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: دهشیری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: علی جراحی سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و روغن، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات شش ژنوتیپ کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار در مزرعه چهارصد هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج به مدت دو سال (۸۶-۸۴) انجام شد. عامل تاریخ کاشت در ۳ سطح شامل ۱۵ و ۳۰ شهریورماه و ۱۴ مهرماه و عامل رقم شامل ارقام Talayeh، SLM046، Okapi، Orient، Licord و Zarfam بودند. نتایج حاصل نشان داد اثر تاریخ کاشت بر تمام صفات به غیر از تعداد دانه در خورجین و اثر رقم نیز بر تمام صفات به جز ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیک معنی دار بود. اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه معنی دار گردید. دو تاریخ کاشت اول از نظر عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه، شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک نسبت به تاریخ کاشت سوم برتری داشتند. در بین اجزای عملکرد دانه نیز تعداد دانه در خورجین و تعداد خورجین در گیاه در تاریخ کاشت دوم و وزن هزار دانه در تاریخ کاشت اول بالاترین مقادیر را به خود اختصاص دادند. در بین ارقام تفاوت معنی داری از نظر عملکرد دانه وجود نداشت، اما اختلاف بین ارقام از نظر درصد روغن دانه منجر به ایجاد تفاوت معنی دار بین آنها از لحاظ عملکرد روغن دانه شد.