مقاله بررسی واکنش ارقام و لاین های پیشرفته گندم نسبت به بیماری های برگی مهم در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات بیماری های گیاهی از صفحه ۲۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی واکنش ارقام و لاین های پیشرفته گندم نسبت به بیماری های برگی مهم در استان گلستان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله سفیدک پودری
مقاله زنگ قهوه ای
مقاله لکه خرمایی
مقاله واکنش ارقام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلته مارال
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی واکنش ۲۳ رقم و لاین پیشرفته گندم در برابر بیماری های برگی سفیدک پودری، زنگ قهوه ای و لکه خرمایی در استان گلستان، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ انجام گردید. آلودگی در مزرعه به صورت طبیعی از طریق کشت ارقام حساس در میان تیمار ها ایجاد شد. معیار های ارزیابی حساسیت یا مقاومت ارقام نسبت به بیماری های مختلف شامل مقدار بیماری ها (به صورت درصد بوته های بیمار، شدت متوسط، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) و مقدار استاندارد شده AUDPC، وزن هزار دانه و عملکرد دانه کرت بود. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بر اساس تمام متغیر های ثبت شده، اختلاف معنی داری (P£۰٫۰۱) بین ارقام و لاین های مورد آزمایش وجود دارد. مقایسه میانگین (LSD) داده ها نشان داد که بیش ترین و کمترین شدت سفیدک پودری به ترتیب درلاین دیم ۱۷ (۷۴٫۷۲ درصد) ورقم گاسپارد (صفر) مشاهده شد. بیش ترین و کمترین شدت زنگ قهوه ای به ترتیب در ارقام بولانی و موروکو (۱۱٫۱۱ درصد) و گاسپارد (۱۲٫۰ درصد) مشاهده شد. بیش ترین و کمترین شدت لکه خرمایی به ترتیب در ارقام مروارید (۵۶٫۹۴ درصد) و موروکو (صفر) مشاهده شد. در مجموع، بالاترین عملکرد دانه کرت درلاین دیم۱۱) ۹۷٫۴۳۴۰ گرم) و مروارید (۱۹٫۴۰۱۳ گرم) و کمترین در ارقام بولانی (۰۳٫۱۸۴ گرم) و موروکو (۲۵۰ گرم) ثبت گردید. بیش ترین و کمترین وزن هزار دانه نیز به ترتیب در ارقام شیرودی (۳۳٫۳۶ گرم) و موروکو (۵۳٫۱۳ گرم) مشاهده شد.