مقاله بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درزنان جوان مبتلا به کمبود آهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۳ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درزنان جوان مبتلا به کمبود آهن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی
مقاله کمبود آهن
مقاله کمبود فولات
مقاله زنان جوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وارسته نعیمه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیداسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: معنوی فر لیدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: افزایش لوب نوتروفیل یا هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی، یک یافته هماتولوژیکی است که در کمبود کوبالامین و اسید فولیک به وجود می آید. مطالعات و گزارشات ضد و نقیضی زیادی بر وجود ارتباط بین هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی (NH) و فقرآهن دلالت می کنند. این مطالعه به بررسی ارتباط فقر آهن و آنمی فقرآهن با هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی می پردازد. در این ارتباط اثر کمبود فولات نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
روش بررسی: بدلیل شیوع فقرآهن درخانم های جوان، مطالعه در این قشر صورت گرفت. ۹۰ خانم ۳۰-۱۶ ساله مراجعه کننده به آزمایشگاه تشخیص بالینی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد (۲۹ نفر گروه فقر آهن (Iron Deficiency; ID)، سی نفر گروه آنمی فقر آهن (Iron Deficiency Anemia; IDA) و ۳۱ نفر گروه شاهد) بودند. فریتین، فولات و کوبالامین سرم به روش رادیوایمنواسی و آهن و ظرفیت تام اتصال آهن (Total Iron Binding Capasity; TIBC) به روش کالریمتری اندازه گیری شد. شمارش کامل خون (CBC)، و برخی اندکس های گلبول قرمز با استفاده از سیستم شمارشگر Sysmex k-21 انجام شد. برای بررسی NH درگستره خون محیطی بیمار، ۱۰۰ نوتروفیل بطور جداگانه توسط دو کارشناس ماهر مورد شمارش قرارگرفت.
یافته ها: آزمون کای دو تفاوت معنی داری بین NH در سه گروه فقرآهن و آنمی فقر آهن و شاهد (p=0.001) نشان داد. NH ارتباط معنی داری باکاهش مقادیرآهن/ فریتین سرم (p=0.001) داشت. آنالیز رگرسیون نشان داد که ارتباط بین NH و ID/IDA غالبا بدلیل وجود همزمان کمبود فولات در سطوح حداقل نرمال (Low normal) می باشد (p=0.044).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد بین NH و فقرآهن توام با کمبود فولات ارتباط وجود دارد لذا هنگام مشاهده NH در گستره خون محیطی بیماران بالاخص در زنان سنین باروری، باید به وجود همزمان کمبود آهن و کمبود فولات خفیف مشکوک شد و آن را مورد سنجش قرار داد. از آنجائی که NH تست ساده و کم هزینه ای می باشد می توان از آن بعنوان یک تست غربالگر درتشخیص فقرآهن و فولات بالاخص در خانم های در سنین باروری استفاده نمود.