مقاله بررسی هیستوپاتولوژی در نهال زیتون مایه زنی شده با Verticillium dahliae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۸۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسی هیستوپاتولوژی در نهال زیتون مایه زنی شده با Verticillium dahliae
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیتون
مقاله ورتیسیلیوم
مقاله هیستوپاتولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراقی میرمعصوم
جناب آقای / سرکار خانم: شاخص جلال
جناب آقای / سرکار خانم: باغبانی مهماندار فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی یکی از مهم ترین بیماری های آوندی درختان زیتون محسوب می شود. به همین دلیل بررسی جنبه های مختلف این بیماری نظیر پراکنش، بیولوژی، بیماری زایی و مدیریت بیماری همواره مدنظر قرار گرفته است. در راستای آگاهی از رابطه پاتوژن- میزبان، این تحقیق با عنوان بررسی هیستوپاتولوژی در نهال زیتون (رقم زرد) مایه زنی شده با Verticillium dahliae انجام شد. برای مایه زنی نهال ها از روش فروبردن ریشه نهال های یکساله در سوسپانسیون اسپور به غلظت ۱۰۹ اسپور در میلی لیتر از عامل بیماری به مدت ۳۰ دقیقه استفاده شد. ۴ الی ۱۲ هفته پس از مایه زنی (با ظهور علائم پژمردگی)، اقدام به تهیه برش هایی از قسمت های مختلف ساقه و ریشه گردید. سپس برش های عرضی بسیار نازک توسط دستگاه میکروتوم تهیه و پس از انجام مراحل مختلف رنگ آمیزی، اسلایدهای میکروسکوپی از آنها تهیه شد. نتایج بررسی های میکروسکوپی نشان داد که عامل بیماری با گسترش و ایجاد انسداد در آوندهای چوبی (به ویژه عناصر آوندی ریشه) و تخریب عناصر آوندی در فیزیولوژی گیاه میزبان اختلال ایجاد می کند. همچنین عامل بیماری در انتقال جریان شیره آوندی اختلال ایجاد کرده و منجربه پژمردگی اندام های هوایی می شود. نتایج نشان داد که نهال ها نیز با تولید تایلوز و مواد ژلاتینی باعث انسداد آوندها شده و از گستردگی پاتوژن جلوگیری به عمل می آورند. مکانیسم های بیماری زایی و دفاعی در تعامل بین پاتوژن- میزبان و نقش آنها در میزان حساسیت نهال های زیتون به این بیماری در این تحقیق بحث شده است.