مقاله بررسی هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تاریخ پزشکی از صفحه ۶۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش معنوی
مقاله دانشجویان پرستاری
مقاله دانشجویان مامایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوحی عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: نخعی نوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برخورداری از هوش معنوی بالا به کادرهای درمانی کمک می کند که به خدماتی که به بیماران و جامعه ارائه می کنند، با معنی و هدفمند بنگرند. مطالعه حاضر با هدف بررسی هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت.
روش: این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی بود. جامعه پژوهش شامل تعداد ۲۲۲ نفراز دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود که همگی به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ۴۲ سوالی هوش معنوی بود که توسط بدیع و همکارانش تهیه شده بود. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۰ و با استفاده از آزمو ن های آماری پارامتریک (تی مستقل و (Anova مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی در سطح مطلوب است. همچنین مقایسه میانگین نمرات هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی بر حسب ویژگی های دموگرافیک آنان نشان داد که بین میانگین نمرات هوش معنوی و متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل، سال تحصیلی، گذراندن دوره آموزشی در ارتباط با معنویت و معدل و رشته تحصیلی از نظر آماری تفاوت معناداری نداشت (p=0.05).
نتیجه‎گیری: مطلوب بودن سطح هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی می تواند به عنوان یکی از نقاط قوت آموزشی مد نظر برنامه ریزان آموزش پرستاری و مامایی قرار گیرد تا با توسعه این ظرفیت از برآیندهای حرفه ای مطلوب تر برخوردار گردیم.