مقاله بررسی هم بستگی بین نتایج آزمون کاهش وزن و آزمایش DLEPR در اندازه گیری حساسیت به خوردگی بین دانه ای فولاد زنگ نزن ۳۱۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی هم بستگی بین نتایج آزمون کاهش وزن و آزمایش DLEPR در اندازه گیری حساسیت به خوردگی بین دانه ای فولاد زنگ نزن ۳۱۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوردگی بین دانه ای
مقاله روش EPR
مقاله فولاد زنگ نزن ۳۱۶

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانپور مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: پاک شیر محمود
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: تنه کار مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق درجه حساسیت به خوردگی بین دانه ای به وسیله روش دوحلقه ای در فولاد ۳۱۶ با درجه های متفاوت حساس شدن در سرعت های اسکن و غلظت های متفاوت، با استفاده از روش دو حلقه ای پتانسیو کینتیک راکتیواسیون الکتروشیمیایی (EPR) تعیین شده است. هم چنین آزمایش های کاهش وزن اسیدی (C&(practice B نیز بر روی ساختارهای مختلف فولاد حساس شده ۳۱۶ انجام شد و نتایج حاصل از این آزمایش با نتایج به دست آمده از آزمایش دوحلقه ای ربط داده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از دو آزمایش فوق و مشاهده ضریب هم بستگی بین این دو آزمایش، بهترین هم خوانی و هم بستگی در بین نتایج در حالت M KSCN 0.005 وM 1 و سرعت اسکن  3v/hrو دمای ۳۰ درجه سانتی گراد مشاهده شده است و با توجه به این حالت نسبت Ir:Ia برای هر ساختار به دست آمده و محدوده Ir:Ia برای ساختارهای مختلف حساس شده به دست آمده است.