مقاله بررسی هم آوری و شاخص های تولیدمثلی در جنس ماده خرچنگ دراز چنگال باریک (Astacus leptodactylus) تحت شرایط طبیعی سد ارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی هم آوری و شاخص های تولیدمثلی در جنس ماده خرچنگ دراز چنگال باریک (Astacus leptodactylus) تحت شرایط طبیعی سد ارس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Astacus leptodactylus
مقاله هم آوری
مقاله پاهای شنا
مقاله هم آوری تخمدانی
مقاله وزن تخم
مقاله قطر تخم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرحیدری سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: متین فر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اسدپور یوسفعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف بررسی فصلی هم آوری و شاخص های رشدی تخمک ها در خرچنگ دراز چنگال باریک (Astacus leptodactylus) صید شده از دریاچه سد ارس، آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۰ صورت پذیرفت. بین هم آوری تخمدانیبا طول بدن ماده ها (۰٫۲۳۰۲=r2) و هم میان هم آوری پاهای شنا با طول بدن ماده ها (۰٫۳۹۱۹ =r2) همبستگی مثبت مشاهده گردید. مقدارمیانگین هم آوری تخمدانی (مطلق) و هم آوری پاهای شنا (کاری) به ترتیب ۲۰۶٫۵ و ۱۲۹٫۵ تخم بود. هم آوری پاهای شنا ۳۷٫۵ درصد کمتراز هم آوری تخمدانی بود. مقدار شاخص رشدت خمدانی (GSI) خرچنگ های صید شده در آبان ماه ۱۳٫۵۳ درصد ( ۱۵٫۹۱-۱۱٫۶۳درصد) بود. قطر میانگین تخم های پاهای شنا ۲٫۲ میلی متر (۱٫۰۷-۶٫۵۹ میلی متر) محاسبه گردید. تعداد تخم های چسبیده به جفت های سوم و چهارم پاهای شنا به طور معنی داری بالاتر از سایرین بود. شاخص رشد تخمدانی با افزایش طول بدن ماده ها به طرز معنی داری افزایش یافت (p<0.05) بررسی های بافت شناسی نشان داد که الگوی غالب رشد تخمدان ها در افراد این گونه به صورت رشد غیر همزمان تخمک ها می باشد.