مقاله بررسی همه گیرشناسی اختلالات روان در افراد ۱۵ سال و بالاتر مناطق روستایی شهرستان بیرجند در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مراقبت های نوین از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی همه گیرشناسی اختلالات روان در افراد ۱۵ سال و بالاتر مناطق روستایی شهرستان بیرجند در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات روان
مقاله پرسشنامه SCL90-R
مقاله میزان شیوع
مقاله همه گیرشناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: دستجردی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: انجام مطالعات همه گیرشناسی اختلالات روان، برای پی بردن به حجم مشکلات بهداشت روان و شیوع اختلالات روان در افراد جامعه و نیز مشخص ساختن نیازهای بهداشتی، درمانی افراد جامعه یک نیاز ضروری و حائز اهمیت است، لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع اختلالات روان در افراد ۱۵ سال و بالاتر مناطق روستایی شهرستان بیرجند در سال ۱۳۹۰ انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی، ۵۰۴ نفر از افراد ۱۵ سال و بالاتر مناطق روستایی شهرستان بیرجند، به روش تصادفی منظم انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه SCL90-R بود که پایایی آن با استفاده از روش ۰٫۸۸ Cronbach Alpha به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۵، آمار توصیفی و آزمون آماری Chi-Square در سطح معنی داری ۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: بر اساس نتایج این مطالعه، ۱۵۴ نفر (۳۰٫۶%) مبتلا به اختلالات روانی بودند. فراوانی اختلالات روانی در جنس زن نسبت به جنس مرد و نیز در افراد مطلقه و بیوه نسبت به افراد متاهل به طور معنی داری بیشتر بود (p<0.05) ولی در رده های مختلف سنی و بر اساس بعد خانوار تفاوت معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: میزان شیوع اختلالات روان، در مناطق روستایی شهرستان بیرجند بالاتر از سایر مناطق کشور می باشد و نیازمند توجه لازم و اجرای برنامه بهداشت روان روستایی برای پیشگیری و درمان اختلالات عصبی و روانی است.