مقاله بررسی همزمان تاثیر ابعاد چندگانه تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمانی در مطالعه سیصد شرکت برتر ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی همزمان تاثیر ابعاد چندگانه تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمانی در مطالعه سیصد شرکت برتر ایرانی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حجم
مقاله تنوع
مقاله وسعت
مقاله عمق تدارکات الکترونیکی
مقاله تجارت الکترونیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی حیدری نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان ها با این سوال اساسی روبه رو هستند که چه رابطه ای بین سطح استفاده از هر بعد تدارکات الکترونیکی و نتایج عملکرد سازمان وجود دارد و چگونه می توان به سطوح بهینه در به کارگیری ابعاد دست یافت؟ در این پژوهش ابعاد تاثیر گذار تدارکات الکترونیکی، از ادبیات پیشین که تاکنون تمایل به مفهوم استفاده تک بعدی داشته اند، استخراج و تاثیر همزمان آنها بر عملکرد سازمان بررسی شد. پژوهش پیش رو از نوع ﭘﯿﻤﺎﯾﺸی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه است که پایایی آن از روش آلفای کرونباخ و روایی سازه از روش تحلیل عاملی تاییدی اندازه گیری شده و روایی محتوا، اعتبار صوری دارد. از بین سیصد شرکت برتر ایرانی به عنوان جامعه آماری، ۱۷۷ شرکت پاسخ گو، به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند و برای سنجش روابط علی همبستگی از انواع آزمون های پارامتریک، شامل دستگاه رگرسیون چندمتغیره، تحلیل مسیر و تحلیل عاملی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش به خوبی تاثیر ابعاد حجم، تنوع، وسعت و عمق تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمانی را از طریق تاثیر بر کاهش هزینه، کارایی داخلی، کارایی مدیریتی و بهبود هماهنگی بیان کرده و خلا موجود در این زمینه را از بین می برد.