مقاله بررسی همراهی برخی عوامل مرتبط با پوسیدگی دندان های دایمی با شاخص توده بدنی دانش آموزان دختر شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۵۲ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی همراهی برخی عوامل مرتبط با پوسیدگی دندان های دایمی با شاخص توده بدنی دانش آموزان دختر شهر تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقی
مقاله پوسیدگی دندانی
مقاله شاخص توده بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فائضی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: جلایرنادری نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: لشکری سلیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در برخی تحقیقات، ارتباط مستقیم و معنی داری بین شاخص توده بدنی و پوسیدگی نشان داده شده است. تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه چاقی و پوسیدگی دندان های دایمی در دختران ۱۴ – ۱۲ ساله مدارس راهنمایی شهر تهران (مناطق آموزشی ۵ و ۶) در سال تحصیلی ۸۹ – ۱۳۸۸ انجام شد.
مواد و روش ها: در این تحقیق توصیفی- مقطعی، ۹۵۰ دانش آموز دختر ۱۴ – ۱۲ ساله در مدارس راهنمایی مناطق آموزشی ۵ و ۶ تهران با روش تصادفی انتخاب شدند و دفعات استفاده از مسواک، نخ دندان و مصرف میان وعده های غذایی شیرین به همراه شاخص (Decay, Missing, Filling tooth) DMFT و شاخص توده بدنی در آن ها با معاینه و مصاحبه تعیین شدند. آزمون های ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون خطی جهت بررسی آماری یافته ها در سطح اطمینان ۰٫۹۵ استفاده شدند.
یافته ها: میانگین شاخص DMFT در دختران ۱۲ ساله برابر ۳٫۵۶±۲٫۶۵۲، در دختران ۱۳ ساله برابر ۲٫۹۶۱±۴٫۲۶ و در دختران ۱۴ ساله برابر ۴٫۳۸±۲٫۸۹۹ بود. ارزیابی اثر متغیرهای دموگرافیک، رفتارهای بهداشت دهان و وضعیت چاقی بر میزان شاخص DMFT دانش آموزان نشان داد که سن (p value= 0.001)، تعداد دفعات مسواک زدن (p value= 0.025) و تعداد دفعات مصرف شیرینی، شکلات و نوشیدنی های شیرین در روز (p value= 0.043) بر میزان پوسیدگی موثر است، اما دفعات استفاده از نخ دندان (p value= 0.083) و میزان شاخص توده بدنی ارتباطی با پوسیدگی ندارد (p value= 0.205).
نتیجه گیری: رابطه ای بین شاخص DMFT و شاخص توده بدنی دختران دانش آموز ۱۴ – ۱۲ ساله شهر تهران وجود نداشت. شاخص توده بدنی با تعداد دفعات مصرف روزانه غذاهای شیرین، شیرینی و نوشیدنی ها و سن افراد ارتباط نداشت. دفعات مسواک زدن و دفعات مصرف شیرینی، شکلات و نوشیدنی های شیرین بر روی میزان پوسیدگی موثر بود.