مقاله بررسی همبستگی کیفیت ارزشیابی عملکرد و رضایت شغلی پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۱۸ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی همبستگی کیفیت ارزشیابی عملکرد و رضایت شغلی پرستاران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی عملکرد
مقاله پرستار
مقاله رضایت شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمری زارع زهره
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرزاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه منیره
جناب آقای / سرکار خانم: سراجی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شناخت روش های مناسب جهت افزایش رضایت شغلی و بکارگیری آن ها توسط مدیران، امری حیاتی است. ارزشیابی عملکرد نیز به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیران جهت دستیابی به اهداف سازمان و پیشبرد کیفیت خدمات و یکی از این عوامل رضایت شغلی می باشد.
هدف: هدف از این مطالعه، تعیین همبستگی کیفیت ارزشیابی عملکرد و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک بوده است.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – همبستگی است.جامعه پژوهش را کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی اراک در سال ۱۳۹۰ تشکیل می داد. واحدهای پژوهش از طریق تمام شماری، جمعا ۱۳۳ پرستار تعیین گردید. جمع آوری اطلاعات از طریق ۲ پرسشنامه پژوهشگر ساخته روا شده، پایا به شیوه آلفا- کرونباخ و خودایفا انجام گرفت. پرسشنامه تعیین کیفیت ارزشیابی عملکرد شامل ۴۴عبارت و رضایت شغلی پرستاران شامل ۲۰ عبارت بود که پایایی آن ها به ترتیب ۰٫۸۵ و ۰٫۷۲ برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن و کاربرد نرم افزار SPSS13 انجام گرفت.
یافته ها:نتایج مطالعه نشان داد که ۸۰٫۵% پرستاران معتقدند سرپرستاران صلاحیت متوسطی جهت اجرای نقش ارزیابی عملکرد دارند.همچنین کیفیت فرآیند و برآیند ارزشیابی عملکرد به ترتیب توسط ۵۰٫۴% و ۶۰٫۹% پرستاران، متوسط ارزیابی شد. اکثریت پرستاران (۷۲٫۲%) رضایتمندی متوسطی از شغل ابراز کرده بودند. ارتباط معناداری بین سطح صلاحیت سرپرستار، کیفیت فرآیند و برآیند ارزشیابی عملکرد با احساس رضایت شغلی آن ها وجود داشت (۰٫۰۵>P).
نتیجه گیری: از آنجا که ازنظر پرستاران، شایستگی سرپرستاران در ایفای نقش ارزیابی و اجرای اصولی فرآیند ارزشیابی ارتباط نزدیکی با برآیند ارزشیابی و رضایت شغلی آنان دارد، تلاش و توجه هرچه بیشتر مدیران به توانمند سازی خود و ارتقای کیفیت اجرای فرآیند ارزشیابی عملکرد ضروری است.