مقاله بررسی همبستگی پلی مورفیسم (rs11614913) ژن miR-196a-2با شانس ابتلا به سرطان روده بزرگ در جمعیت تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۱۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی همبستگی پلی مورفیسم (rs11614913) ژن miR-196a-2با شانس ابتلا به سرطان روده بزرگ در جمعیت تهران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی مورفیسم
مقاله میکرو RNA
مقاله سرطان روده بزرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرطالبی هانیه
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری نصرآبادی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسینقلی محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزاده عقدایی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ از چالش های بزرگ بالینی است. شناسایی و مطالعه پلی مورفیسم در میکروریبو نوکلئیک اسیدها (میکرو RNAها) نقش بسزایی در به کارگیری آنها به عنوان بیو مارکرهای مفید جهت تشخیص زودرس سرطان روده بزرگ دارد. هدف از این مطالعه، بررسی همبستگی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs11614913 ژن miR196a-2 و خطرابتلا به سرطان روده بزرگ بود.
روش بررسی: در این مطالعه که به صورت موردی- شاهدی است، ۱۴۹ نمونه بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ و همچنین ۱۴۶ نمونه فرد سالم که به بیمارستان طالقانی شهر تهران مراجعه کرده بودند، موردبررسی قرار گرفت. جهت تعیین ژنوتیپ های پلی مورفیسم روشPCR-RFLP و آنزیم محدودالاثر HPYCH4III مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: فراوانی ژنوتیپ های CC، TTوCT به ترتیب در گروه کنترل ۳۶%، ۲۴% و ۴۰% و در گروه بیمار به ترتیب ۴۱%، ۱۰% و ۴۹% بود. فراوانی الل C و T به ترتیب در گروه شاهد ۴۲% و ۴۸% و در گروه بیمار ۳۰% و ۷۰% بود. ازمیان ژنوتیپ های به دست آمده، ارتباط معنی داری بین ژنوتیپ TT و سرطان روده بزرگ غیر ارثی یافت شد (نسبت شانس ۰٫۴، فاصله اطمینان ۹۵ درصد p=0.03, 0.17-92.0)
نتیجه گیری: نتایج یافت شده در این مطالعه در توالی miR196a-2 بیانگر این مطلب است که تغییرات ایجاد شده در این میکرو RNA بر عملکرد آن اثر گذار بوده و احتمالا بر میزان حساسیت افراد نسبت به ابتلا به سرطان روده بزرگ موثر است.