مقاله بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات ژنوتیپ های سویا تحت شریط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی) از صفحه ۳۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات ژنوتیپ های سویا تحت شریط تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سویا
مقاله تنش خشکی
مقاله ضرایب همبستگی
مقاله تجزیه علیت
مقاله رگرسیون گام به گام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی کارگر سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفایی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدی هروان اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: پورداد سیدسعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی بر روی چهارده ژنوتیپ سویا شامل Elgine, Steel, LD9, Flanklin, Halcor, Clark, Hack, Williams, Bonus, Union, L17, Hy-1, M9, Baj-maj که از گروه های رسیدگی دو و سه بودند، انجام شد. تنش خشکی از زمان گلدهی به صورت آبیاری چهارده روز یکبار، در مقابل هفت روز یکبار، اعمال شد. نتایج نشان داد در شرایط بدون تنش، وزن هزار دانه، فاصله میانگره و ارتفاع بوته با عملکرد در هکتار همبستگی های معنی داری در سطح ۱% داشتند. ارتفاع بوته با فاصله میانگره بیشترین همبستگی و با تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه نیز همبستگی های مثبت و معنی داری را در سطح ۱% داشت. در شرایط تنش خشکی، ارتفاع بوته، طول دوره دوریش و فاصله میانگره با عملکرد بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار را در سطح ۱% داشتند. ارتفاع بوته با کلیه صفات مورد بررسی شامل فاصله میانگره، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، میانگین مساحت برگ، وزن هزار دانه و عملکرد همبستگی های مثبت و معنی داری در سظح ۱% داشت. در رگرسیون گام به گام در شرایط بدون تنش، ارتفاع، میانگین مساحت برگ، تعداد شاخه فرعی و تعداد غلاف در بوته وارد مدل آماری شده و ۶۹٫۶% از تغییرات متغیر وابسته را توجیه نمودند و در تجزیه علیت روی آنها، ارتفاع بوته بیشرین اثر مستقیم و نهایی مثبت را بر عملکرد دانه داشت. در رگرسیون گام به گام در شرایط تنش خشکی، ارتفاع گیاه ، طول دوره رویش و وزن هزار دانه وارد مدل آماری شده و مجموعا ۶۴٫۱% از تغییرات متغیر وابسته را توجیه نموده و در تجزیه علیت، ارتفاع بوته بیشترین اثرات مستقیم و نهایی مثبت را بر عملکرد داشت.