مقاله بررسی همبستگی نتایج سه روش Strain Index, OCRA Index و ACGIH HAL به منظور ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در ارگونومی از صفحه ۶۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی همبستگی نتایج سه روش Strain Index, OCRA Index و ACGIH HAL به منظور ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات اسکلتی عضلانی
مقاله روش OCRA
مقاله روش SI
مقاله روش HAL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان مستان آباد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدزاده مجید
جناب آقای / سرکار خانم: فردمال جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سه روش OCRA Index، Strain Index و ACGIH HAL برای ارزیابی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی اندام فوقانی پیشنهاد شده اند، بررسی همبستگی و سازگاری این سه روش در محیط های کار موضوعی حائز اهمیت است. به همین جهت هدف از این مطالعه تعیین میزان همبستگی نتایج روش های فوق الذکر می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، تعداد ۱۵۰ وظیفه شغلی از وظایف کارگران چهار صنعت بررسی قرار گرفته اند. برای هر وظیفه به مدت یک چرخه کامل کاری ویدئویی تهیه شده و طبق دستورالعمل هر روش مورد ارزیابی قرار گرفت. سطح ریسک مواجهه با اختلالات اسکلتی عضلانی با آزمون های همبستگی و ضریب توافق کاپا در نرم افزار SPSS 16 و R مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میزان همبستگی نتایج ارزیابی ریسک دست راست و چپ با روش های OCRA و SI بترتیب همبستگی قابل قبول ۰٫۷۵۱ و ۰٫۷۲۶ را نشان داد (p<0.001). همچنین ضرایب توافق بین روش های OCRA و HAL برای دست راست و چپ بترتیب ۰٫۵۲۶ و ۰٫۵۹۵ بدست آمد.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه تا حدودی توافق بین روش های ارزیابی ریسک را تایید می کند. منشا این توافق تقریبی می تواند در تعداد و نوع متغیرها و میزان تاثیر آنها در امتیاز نهایی روش های مورد مطالعه باشد.