مقاله بررسی همبستگی خودمراقبتی تغذیه ای با سازه های الگوی ارتقای سلامت در زنان مبتلا به سندرم متابولیک سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۴۲ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی همبستگی خودمراقبتی تغذیه ای با سازه های الگوی ارتقای سلامت در زنان مبتلا به سندرم متابولیک سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودمراقبتی
مقاله تغذیه درمانی
مقاله ارتقای سلامت
مقاله بیماری های متابولیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی آوات
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حضوری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سندرم متابولیک به عنوان شاخه ای از اختلالات متابولیکی، پیش زمینه بیماری های قلبی – عروقی، دیابت نوع ۲ و سکته مغزی شناخته شده است. یکی از راهکارهای اصلی کنترل و مراقبت این بیماری، خودمراقبتی تغذیه ای در این بیماران است. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی خودمراقبتی تغذیه ای زنان مبتلا به سندرم متابولیک با سازه های الگوی ارتقای سلامت صورت گرفت.
روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی – همبستگی بر روی زنان مبتلا به سندرم متابولیک در شهر اصفهان انجام شد. ۳۲۹ نفر از بین مراجعین مبتلا به سندرم متابولیک مراکز پنجگانه درمان صنعت نفت اصفهان در سال ۱۳۹۱ انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته، بر اساس سازه های الگوی ارتقای سلامت که طی مرحله ای جداگانه طراحی و روایی و پایایی آن بررسی شده بود، در ۱۱ بخش گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل، واریانس و ماتریس همبستگی پیرسون در سطح اطمینان ۹۵% صورت گرفت.
یافته ها: میانگین نمره خودمراقبتی تغذیه ای در این بیماران ۳۵٫۱ نمره به دست آمد. میانگین نمرات حاصل از سازه های الگوی ارتقای سلامت نیز در حد متوسط یا کمتر از متوسط بود. همچنین بین خودمراقبتی تغذیه ای با آگاهی، فواید درک شده، خودکارآمدی درک شده، تاثیرگذارنده های وضعیتی، حمایت اجتماعی همسر و تعهد نسبت به اجرای خودمراقبتی، همبستگی مستقیم معنی دار و با موانع درک شده، احساس مرتبط با رفتار، ترجیحات و رقابت کننده ها، همبستگی معکوس معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط خودمراقبتی تغذیه ای در زنان مبتلا به سندرم متابولیک می توان با سازه های الگوی ارتقای سلامت جهت مداخلات آموزشی در زمینه اتخاذ رژیم غذایی مناسب در این بیماران از این الگو استفاده نمود.