مقاله بررسی همبستگی حمایت اجتماعی، احساس تنهایی و رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهنده از صفحه ۳۰۲ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی همبستگی حمایت اجتماعی، احساس تنهایی و رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله احساس تنهایی
مقاله رضایت زندگی
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهینی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: آسایش حمید
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی اله آبادی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: انسان به عنوان یک موجود اجتماعی در زمینه ای از روابط مختلف زندگی می کند و این روابط در شکل گیری هویت و شخصیت فرد موثر می باشد. روابط اجتماعی رضایت بخش برای برخورداری از سطح سلامت جسمی و روانی مناسب حیاتی است و با توجه به وابستگی انسان به این گونه روابط، تعجب برانگیز نیست که میزان حمایتهای دریافت شده از سوی خانواده و دوستان و احساس تنهایی از مهمترین پیش بینی کننده های سلامت روان باشد. هدف از این مقاله تعیین همبستگی حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان است.
مواد و روشها: در این پژوهش مقطعی، ۲۲۶ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۸۸ به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده، مقیاس احساس تنهایی و مقیاس رضایت از زندگی بررسی شدند. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS 16 با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: تعداد ۲۲۶ دانشجو (۱۲۰ نفر پسر و ۱۰۶ نفر دختر) در این مطالعه شرکت کردند. اکثر دانشجویان مجرد (۹۱%) و ساکن خوابگاه (۹۵%) بودند. همبستگی معنی داری بین رضایت از زندگی و میزان احساس تنهایی دانشجویان وجود داشت (p<0.05). همچنین یافته ها نشان داد دانشجویانی که حمایت اجتماعی کافی و مناسب از سوی خانواده و دوستان دریافت می کردند بیشتر از زندگی رضایت داشتند و کمتر از احساس تنهایی رنج می بردند (p<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به اینکه وجود حمایت اجتماعی مناسب سبب کاهش میزان احساس تنهایی و افزایش رضایت از زندگی می شود و یکی از پیش بینی کننده های سلامت است، باید تمهیداتی برای افزایش دریافت حمایت اجتماعی از سوی خانواده و دوستان فراهم گردد. همچنین لازم است که با توانمند سازی دانشجویان در کسب مهارتهای ارتباط اجتماعی مناسب، به ارتقای سلامت روان آنها کمک کرد.