مقاله بررسی همبستگی جدایی روانشناختی از والدین با سلامت عمومی گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و شاهد، سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۵۴ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی همبستگی جدایی روانشناختی از والدین با سلامت عمومی گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و شاهد، سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جدایی روانشناختی
مقاله سلامت عمومی
مقاله دانشجویان پزشکی
مقاله تهران
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: مداحی محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده عطیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نقش جدایی روانشناختی به معنای دستیابی به یک احساس مستقل از خود، بدون نیاز به قطع رابطه با والدین در سازش یافتگی فردی نوجوان یا بزرگسال در فرهنگ های مختلف به اثبات رسیده است. این مطالعه با هدف بررسی همبستگی جدایی روانشناختی از والدین با سلامت عمومی گروهی از دانشجویان علوم پزشکی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ۲۰۰ نفر دانشجوی علوم پزشکی به عنوان نمونه پژوهش به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب و ابزارهای پژوهش بر روی آنها اجرا گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های سلامت عمومی (GHQ-28) و جدایی روانشناختی (PSI) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی خطی پیرسون و آزمون معنی داری تی در نمونه های وابسته و تحلیل رگرسیون صورت گرفت. سطح معنی داری، p<0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این پژوهش بین جدایی روانشناختی و سلامت عمومی، همبستگی معنی داری وجود داشت (r=0.73) (p<0.001). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد خرده مقیاس های جدایی روانشناختی در گروه دختران توان پیش بینی معنی دار سلامت عمومی را دارد.
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، جدایی روانشناختی و رسیدن به آن، نقش مهمی در ابعاد مختلف سلامت (جسمی و روانی) در دانشجویان علوم پزشکی ایفا می کند.