مقاله بررسی هماوری و کیفیت تخم در ارتباط با برخی پارامترهای زیستی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (مطالعه موردی: مرکز تکثیر و پرورش شهید مطهری یاسوج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی هماوری و کیفیت تخم در ارتباط با برخی پارامترهای زیستی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (مطالعه موردی: مرکز تکثیر و پرورش شهید مطهری یاسوج)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هماوری
مقاله تخمک و تخم
مقاله پارامترهای زیستی
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله یاسوج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنیای مطلق حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: توحیدیان فر یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی آشنانی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نفیسی بهابادی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: زارع خفری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی هماوری و کیفیت تخم در ارتباط با برخی پارامترهای زیستی ماهیان مولد قزل آلای رنگین کمان  (Oncorhynchus mykiss)با سنی بین ۷ – ۲ سال و وزنی بین ۳٫۰۲ – ۰٫۷۸ کیلوگرم در یک مطالعه موردی در مرکز تکثیر ماهی قزل آلای شهید مطهری یاسوج مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه برداری در طی عملیات تکثیر، در ۳ مرحله و در هر مرحله ۲۷ ماهی مولد ماده انجام گرفت. طول و وزن ماهی مولد ماده، وزن کل تخمک به صورت جداگانه و وزن و قطر تخمک ها و تخم ها به صورت نمونه برداری اندازه گیری شده و در فرم های مخصوص یادداشت شد و رابطه بین پارامترهای زیستی (طول، وزن و سن) و هماوری و کیفیت تخمک و تخم با استفاده از از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۴ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر طبق نتایج این مطالعه رابطه مستقیمی بین سن و طول و وزن مولدین و هماوری مطلق و رابطه معکوس، بین طول و وزن و هماوری نسبی مشاهده گردید که این روابط در سطح (P<0.05) %95 معنی دار بود. همچنین رابطه معنی داری بین سن مولد و هماوری نسبی و همچنین سن، طول و وزن مولدها و اندازه تخمک و تخم مشاهده نشد. بر اساس نتایج این تحقیق با افزایش اندازه (طول و وزن) مولد علی رغم افزایش مقدار کل تخمک تولیدی نسبت بین تخمک تولیدی به وزن مولد ماده کاهش می یابد، یعنی متناسب با افزایش اندازه ماهی مقدار تخمک تولیدی افزایش نمی یابد. همچنین میانگین هماوری در هر کیلوگرم وزن ماهی (هماوری نسبی) در گروه های بزرگتر کاهش می یابد. بر اساس مشاهدات حاصل از این مطالعه به نظر می رسد که مولدینی به طول حدود ۴۰ سانتی متر و وزن تقریبی ۱٫۵ – ۱ کیلوگرم مناسب ترین مولدین برای تکثیر می باشند.