مقاله بررسی هماتولوژی و تعیین غلظت سرمی کلسیم، فسفر، منیزیم و گلوکز در گوساله های مبتلا به تیلریوز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی هماتولوژی و تعیین غلظت سرمی کلسیم، فسفر، منیزیم و گلوکز در گوساله های مبتلا به تیلریوز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکترولیت
مقاله هماتولوژی
مقاله تیلریوز
مقاله گوساله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مخبردزفولی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لطف اله زاده صمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقیان سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغییرات هماتولوژیکی و تعیین سطح سرمی کلسیم، فسفر، منیزیم و گلوکز در ۲۰ راس گوساله مبتلا به تیلریوز طبیعی و ۱۵ راس گوساله سالم مورد بررسی قرار گرفت. بعد از مشاهده علائم بالینی، گسترش خون محیطی از سیاهرگ مارژینال گوش برای تایید تیلریوز تهیه گردید. همچنین از همه گوساله ها دو نمونه خون از ورید وداج شامل ۲ میلی لیتر با ماده ضد انعقاد (EDTA) برای بررسی هماتولوژی و ۱۰ میلی لیتر بدون ماده ضد انعقاد برای تعیین غلظت الکترولیتی اخذ گردید. در آزمایشگاه بعد از مشاهده پیروپلاسم یا شیزونت انگل در لنفوسیت ها و ماکروفاژها بیماری تایید گردید. سپس مطابق روش های معمول، بررسی های هماتولوژی بر روی نمونه های خون با ماده ضد انعقاد انجام گرفت. بعد از جداسازی سرم از نمونه های خون بدون ماده ضد انعقاد، غلظت کلسیم، فسفر، منیزیم و گلوکز با استفاده از روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری گردید. مقایسه نتایج گروه های شاهد و بیمار با نرم افزار SPSS و آزمون test-t در سطح ۰٫۰۵>P انجام گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان هماتوکریت، هموگلوبین، گلبول های قرمز، پلاکت ها و پروتئین تام سرم در گوساله های مبتلا به تیلریوز کاهش معناداری در مقایسه با گروه شاهد دارد. غلظت کلسیم، منیزیم و گلوکز نیز کاهش یافته اما این کاهش تنها در مورد کلسیم معنادار بود. غلظت فسفر افزایش یافته بود اما این افزایش بطور آماری معنادار نبود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تیلریوز در گوساله ها سبب کاهش معنادار کلسیم سرم خون می شود که به عنوان یک یافته جدید باید در زمان درمان علاوه بر درمان اختصاصی بیماری به آن توجه ویژه نمود.